Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 25      - NĂM HỌC 2019 -2020     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (20/1) 8h00’: P.404 NĐH Tổng kết công tác khuyến học năm 2019. Ban Chấp hành Hội khuyến học. Chủ tịch Hội khuyến học TK.HKH
14h00’: P.404 NĐH Họp Hội đồng nâng lương tháng 01,02/2020. Hội đồng nâng lương nhà trường. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam P.TCCB