Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Đề cương
Đề cương chi tiết các học phần do bộ môn Giải tích - PPDH Toán quản lý thuộc Chương trình đào tạo ĐHSP Toán (121 TC) cập nhật theo quyết định số 2280/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức
Đề cương chi tiết các học phần do bộ môn Giải tích quản lý thuộc Chương trình đào tạo ĐHSP Toán (120 TC- CTĐT được ban hành theo Quyết định số 1945/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức).
Đề cương chi tiết các học phần do bộ môn Giải tích quản lý thuộc Chương trình đào tạo ĐHSP Toán (126TC- CTĐT được ban hành theo Quyết định số 2905/QĐ-ĐHHĐ ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức).
1
Các tin khác