Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Cập nhật lúc: 09:53 AM ngày 19/09/2016
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (TT GDTX) được thành lập trên sở sở đổi tên Khoa Tại chức thành TT GDTX (theo Quyết định số 753/ QĐ-ĐHHĐ ngày 18/05/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức).

Ngày 20/7/2016 Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Quyết định số 2056/QĐ-ĐHHĐ về việc sát nhập Trung tâm Phát triển đào tạo và Hỗ trợ học tập vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, trường Đại học Hồng Đức có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo các hệ LT, VB2, VLVH từ đại học trở xuống;

- Quản lý đào tạo VLVH, VB2 và LT các lớp của trường; phối hợp với các trường đại học khác thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo các lớp liên kết đào tạo hệ VLVH.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo nghề; quản lý, tổ chức thực hiện đào tạo nghề.

- Thực hiện công tác dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực làm cơ sở cho các phòng chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển quy mô, loại hình, ngành nghề đào tạo;

2. Nhiệm vụ

-  Xây dựng kế hoạch đào tạo VLVH, LT, VB2;

- Tổ chức công tác tuyển sinh VLVH, LT, VB2;

- Quản lý đào tạo VLVH, LT và VB2;

- Quản lý sinh viên và các loại hồ sơ của hệ VLVH, LT và VB2;

- Quản lý đào tạo nghề: Xây dựng kế hoạch, tổ chức công tác tuyển sinh đào tạo và Quản lý đào tạo; Quản lý sinh viên và các loại hồ sơ của hệ đào tạo nghề:

- Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận ngắn hạn các đơn vị trong Trường.

- Dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các đơn vị, doanh nghiệp, để phục vụ các phòng chức năng xây dựng kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn về quy mô ngành nghề, chỉ tiêu đào tạo các ngành, bậc, hình thức đào tạo; thực hiện công tác tuyên truyền tuyển sinh và quảng bá hình ảnh về nhà trường.

  Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện công tác báo cáo thường kỳ, đột xuất các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của nhà trường;

- Cập nhật và quản lý thông tin tại trang thông tin của Trung tâm trên Website của trường; quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng, phát triển nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có Giám đốc, 01 Phó giám đốc và các bộ phận sau:

- Bộ phận tuyển sinh, quản lí đào tạo hệ LT, VB2, VLVH.

- Bộ phận liên kết đào tạo.

- Bộ phận tuyển sinh, quản lí đào tạo CĐ nghề.

- Bộ phận Dự báo nhu cầu đào tạo.

- Bộ phận đào tạo theo nhu cầu xã hội.

- Công tác văn thư, hành chính của trung tâm.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing