Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh
TB66/TB-ĐHHĐ V/v điều chỉnh thởi gian, phương thức tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học và bằng đại học thứ 2 đợt I năm 2017.
Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học, đại học bằng 2 và liên thông, đợt I năm 2017 trong phạm vi cả nước như sau:
Thực hiện liên kết tuyển sinh đào tạo đợt 2 năm học 2016 giữa trường ĐH Hồng Đức với khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, Trường ĐH Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo hệ văn bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh.
Trường Đại học Hồng Đức thông báo kết quả tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học kỳ thi ngày 12-13/11 năm 2016 như sau:
Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đại học đào tạo liên thông, vừa làm vừa học và văn bằng 2 đợt 2 năm 2016 trong phạm vi cả nước như sau:
Thực hiện Thông báo tuyển sinh số 12/TB-ĐHHĐ ngày 18/01/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc tuyển sinh hệ liên thông, VLVH, VB2 đợt I-2016, Trường ĐH Hồng thông báo tổ chức thi tuyển sinh hệ liên thông, VLVH, VB2 đợt I-2016 như sau:
1
Các tin khác