Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh
Trường Đại học Hồng Đức điều chỉnh thông báo số 193/TB-ĐHHĐ ngày 21/12/2018 về việc tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 năm 2019 như sau:
Trường Đại học Hồng Đức điều chỉnh thông báo số 04/TB-ĐHHĐ ngày 11/01/2018 về việc tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 năm 2018 như sau:
Thực hiện Đề án tuyển sinh hệ chính quy và kế hoạch tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ và TCSP năm 2018 như sau:
1
Các tin khác