Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch học khoa NLNN
Lớp ĐH Lâm nghiệp K20B, K21C, K22A (LT)
Các lớp: ĐH Lâm Nghiệp K18A; ĐH Nông học K18B, K19A; K19A,B (từ THPT, TC)
Các lớp: ĐH Nông học K20B, K21A (LT từ TC, CĐ), K19A (LT từ TC) chính quy; ĐH Chăn nuôi -TY K18B (LT từ TC); Nông học K19B (từ TC, CĐ, THPT) VLVH.
Các lớp: ĐH Nông học K20B, K21A, K19B (LT từ CĐ), ĐH CNTY K18B (LT từ TC); ĐH NH (từ THPT), K19AB (LT từ TC); ĐH CNTY K20B (LT TC, CĐ), ĐHLN K20B (LT từ TC, CĐ), ĐH NH K20B (từ TC, THPT) K21A (LT từ TC). Tổng cộng: 3 TKB.
ĐH Lâm nghiệp K20A (chính quy), ĐH Nông học K18B, K17AB, K19AB (từ TC, CĐ) - VLVH.
ĐH Chăn nuôi - Thú y K18B (Từ TC) - Chính quy, K17A (Từ THPT)- VLVH
ĐH Nông học K20B (từ TC,CĐ) K20A (từ CĐ)
ĐH Nông học, lâm nghiệp, Chăn nuôi thú y K18, K19 (từ THPT, TC,CĐ)
1
Các tin khác