Quyết định về việc bổ nhiệm và phân công các chức danh Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016

Cập nhật lúc: 10:25 SA ngày 22/01/2013

 Căn cứ Quyết định số 797/TTg, ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ- TTg, ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT, ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt "Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức";

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-ĐHHĐ, ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc "Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2011-2016";

Căn cứ kết quả bầu Chủ tịch và thông qua danh sách Thường trực Hội đồng KH&ĐT nhiệm kỳ 2011-2016 tại phiên họp Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 15 tháng 9 năm 2011;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- Cán bộ  và Trưởng phòng QLKH&CN,

 

QUYẾT ĐỊNH:

           

Điều 1. Bổ nhiệm và phân công các chức danh Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016, gồm các ông bà (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) được bổ nhiệm và phân công đảm nhiệm chức danh tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo “Quy định Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức” Ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-ĐHHĐ, ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và được hưởng chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng TCCB, QLKH&CN, Trưởng các đơn vị trong toàn trường và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 File đính kèm
+ HDU_1_27_QD HD KHDT.doc

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39569454