Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giáo dục học
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, ngày 31 tháng 10 năm 2019, Th.S Nguyễn Thị Minh Hiền đã tiến hành báo cáo chuyên đề: Các phương pháp dạy học tích cực ở trường đại học.
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, ngày 23 tháng 12 năm 2018, TS Lê Thị Thu Hà đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học đại học trong xu thế hội nhập quốc tế”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, ngày 24 tháng 11 năm 2018, TS Cao Thị Cúc đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Vận dụng phương pháp giáo dục Montessori trong giáo dục trẻ mầm non ở gia đình”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, ngày 22 tháng 10 năm 2018, Th.S Nguyễn Phương Lan đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, ngày 28 tháng 9 năm 2017, ThS. Đỗ Thị Dung đã tiến hành báo cáo chuyên đề: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường mầm non.
Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, ngày 24 tháng 11 năm 2017, Th.s Nguyễn Minh Hiền đã tiến hành báo cáo chuyên đề: Một số kinh nghiệm trong cải cách giáo dục ở Nhật Bản.
Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, ngày 27 tháng 10 năm 2017, TS Cao Thị Cúc đã tiến hành báo cáo chuyên đề: Những vấn đề chung về phương pháp giáo dục Montessori.
Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018, chiều ngày 10 tháng 11 năm 2017, Th.S Lê Tuyết Mai báo cáo chuyên đề: “ Các yếu tố tác động đến hành vi con người”.
1
Các tin khác