Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016

Cập nhật lúc: 10:27 SA ngày 22/01/2013

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

             Căn cứ Quyết định số 797/TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Hồng Đức;

             Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ- TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

             Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT, ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng QLKH&CN,

 

QUYẾT ĐỊNH:

            
          Điều 1.Thành lậpHội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2011- 2016 và cửcác ông (bà) cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách kèm theo tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

          Điều 2.Hội đồng thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quyết định số: 1184/QĐ- ĐHHĐ ngày 09/9/2011 của Hiệu trưởng về việc ban hành “Quy định Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo”. 

          Điều 3.Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quyết định số 1389/QĐ- ĐHHĐ ngày 16 tháng11 năm 2009 của Hiệu trưởng.

          Điều 4. Các ông Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Đào tạo, Quản lý Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, cán bộ viên chức trong toàn trường vàcác ông (bà) có tên ở điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./

 

 

 
 File đính kèm
+ HDU_59_35_QD_HDKH&DT_(moi).doc

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39668918