Quyết đinh về việc thành lập các Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011- 2016

Cập nhật lúc: 10:28 SA ngày 22/01/2013

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Căn cứ Quyết định số 797/TTg, ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ- TTg, ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT, ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-ĐHHĐ, ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc "Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2011-2016";

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

       Điều 1. Thành lập các Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016 (có danh sách kèm theo).

       Điều 2. Các Tiểu ban chuyên môn có trách nhiệm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo “Quy định Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức” Ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-ĐHHĐ, ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức

.      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

       Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trong trường và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
 File đính kèm
+ HDU_35_37_Quyet dinh cac tieu ban.doc

 

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39668939