Quyết định về việc Ban hành “Quy định Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức”

Cập nhật lúc: 10:29 SA ngày 22/01/2013

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

Căn cứ Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Hồng Đức;

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

 

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT, ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức”;

 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ và Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức”.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quyết định số 1536/QĐ- ĐHHĐ ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng.

 

Điều 3Các ông Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Quản lý Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo, cán bộ viên chức trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39573233