Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ảnh kỷ yếu 2017
Ảnh kỷ yếu 2017
Ảnh kỷ yếu 2017
Ảnh kỷ yếu 2017
Ảnh kỷ yếu 2017
Ảnh kỷ yếu 2017
Đại hội Công đoàn phòng QLĐT, QLĐT Sau Đại học lần thứ VIII
Đại hội Công đoàn phòng QLĐT, QLĐT Sau Đại học lần thứ VIII
Ảnh kỷ yếu 2017
Ảnh kỷ yếu 2017
Play/Pause
Giới thiệu

Giới thiệu chung

Trường ĐH Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở 3 trường: CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, CĐ Sư phạm và CĐ Y tế Thanh Hoá. Ngày 17/1/1998 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 138 QĐ/TC-UB về bộ máy trường ĐH Hồng Đức hệ thống tổ chức gồm: 10 khoa, 7 phòng, 2 ban, 3 trung tâm và 3 bộ môn;