Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng phòng Quản lý đào tạo, năm học 2015 - 2016
Cập nhật lúc: 09:34 PM ngày 11/04/2016

 KẾ HOẠCH

Thực hiện mục tiêu chất lượng phòng Quản lý đào tạo, năm học 2015 - 2016

(Mục tiêu chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 1321/QĐ-ĐHHĐ  ngày 21/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)  

(Ghi chú: bổ sung Lan, Hà sau nghỉ sinh)

Mục tiêu

Nội dung mục tiêu

Biện pháp thực hiện

ĐV/ CN chủ trì

và phối hợp

Thời gian

Hồ sơ

1

Tham mưu và triển khai thực hiện tuyển sinh hệ chính quy năm học 2015-2016 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao; phối hợp với các đơn vị liên quan mở mới ít nhất 01 ngành đào tạo trình độ đại học.

- Tham mưu đề xuất với BGH, HĐTS xây dựng đề án, phương án tuyển sinh các ngành hệ chính quy phù hợp và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Đăng tin tuyển sinh trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo, đài truyền hình).

- Đăng công khai địa chỉ, điện thoại, email để tư vấn tuyển sinh.

- Phối hợp với các khoa chuyên môn, nâng cao khả năng tư vấn tuyển sinh của CBVC trong nhà trường.

- Hoàng Dũng Sĩ;

- Đậu Bá Thìn.

- Lãnh đạo, CBVC phòng QL ĐT;

- Lãnh đạo Khoa/ Phòng chức năng.

 

Từ tháng 3/2015 đến 12/2015

- Hồ sơ xây dựng, triển khai

- Bản phê duyệt chỉ tiêu

- Tổng kết tuyển sinh 2015, xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh 2016.

- Quyết định mở ngành mới.

2.1

100% chương trình đào tạo đại học, cao đẳng được xây dựng hồ sơ năng lực nghề nghiệp và công bố chuẩn đầu ra;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đáp ứng KH Đảm bảo chất lượng, Mục tiêu chất lượng giáo dục của Trường ĐH Hồng Đức và Phòng QL đào tạo.

- Xây dựng, ban hành mới các quy định, biểu mẫu đáp ứng quá trình xây dựng mới chương trình đào tạo hoặc cập nhật chương trình đào tạo.

- Đậu Bá Thìn;

- Nguyễn Đình Mai;

- Hoàng Văn Quý.

- Ban chỉ đạo, các tiểu ban được thành lập theo KH được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Lãnh đạo, CBVC đơn vị liên quan.

Từ tháng 8/2015

đến tháng 1/2016

- Hồ sơ triển khai kế hoạch, hồ sơ thực hiện.

- Chương trình, chuẩn đầu được quyết định, công bố theo quy định.

2.2

100% chương trình đào tạo được rà soát, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện theo hướng phát huy năng lực và định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

3

100% giảng viên thực hiện ít nhất 01 báo cáo chuyên đề tại bộ môn về chuyên môn, học thuật hoặc về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực người học.

- Các đơn vị đăng ký danh mục, lịch trình thực hiện các sinh hoạt chuyên môn, học thuật

- Kiểm soát quá trình và kết quả thực hiện.

- Nguyễn Đình Mai;

- Nguyễn Thị Hạnh

Từ tháng 8/2015

đến tháng 7/2016

- Báo cáo tháng.

- Tổng hợp năm học

 

4

100% sinh viên chính quy được đánh giá, phân loại kết quả học tập chính xác, đúng thời gian quy định và công bố kết quả trên Website nhà trường; 100% yêu cầu của sinh viên về công tác đào tạo được giải quyết kịp thời đúng quy định;

Rà soát các quy định về công tác đào tạo, ban hành mới hoặc hướng dẫn điều chỉnh:

- Quy trình đánh giá, làm điểm, phân loại, công bố kết quả học tập của SV;

- Quy định việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu (việc học, thi/miễn học, thi; tích lũy/thi lại; phúc khảo;….)

- Hoàng Văn Quý (phụ trách) - Lê Thanh Sơn

- Nguyễn Thị Thu Thủy (RL Nghvụ, Thhành, Thtập)

- Nguyễn Thị Hạnh (GD Qphòng, Thchất, Trgcấp, Nghề, NVSP, liên thông CQ)

Từ tháng 8/2015

đến tháng 7/2016

- Hồ sơ quản lý dạy học, kết quả đánh giá học phần; phân loại kết quả học tập đối với người học. Bảng điểm từng kỳ, năm học.

- Hồ sơ giải quyết yêu cầu của người học.

5

100% cố vấn học tập được đánh giá kết quả hoạt động định kỳ 2 lần/năm học.

Lấy ý kiến của lãnh đạo khoa, bộ môn; kiến người học về hoạt động của các cố vấn.

 

- Đậu Bá Thìn

- Nguyễn Đình Mai

- Nguyễn Thị Hạnh

- Vũ Thị Thúy

Trong năm học 2015-2016

- Quyết định lập danh sách cố vấn học tập.

- Hồ sơ đánh giá.

6

Tổ chức thực hiện việc đăng ký và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học đúng quy định; phấn đấu trong năm học có ít nhất 05 giáo trình, tài liệu dạy học do giảng viên nhà trường biên soạn được xuất bản.

Tiếp nhận đăng ký, tổ chức thẩm định, tham gia nghiệm thu theo quy định

- Nguyễn Đình Mai

- Đậu Bá Thìn

- Nguyễn Thị Hạnh

- Hoàng Văn Quý

Trong năm học 2015-2016

- Hồ sơ đăng ký, phê duyệt biên soạn học liệu.

- Sản phẩm, bảng thống kê.

7

Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ chính xác, đúng quy định; sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy được cấp phát bằng tốt nghiệp chậm nhất 30 ngày kể từ ngày xét công nhận tốt nghiệp.

- Quy trình hóa công tác thụ lý các quyết định công nhận tốt nghiệp, duyệt mẫu in, tổ chức in ấn trên phôi bằng đã có, kiểm soát, trình ký; quản lý và cấp phát văn bằng. Nâng cao trách nhiệm cá nhân ở từng khâu.

- Cung ứng, quản lý phôi bằng, chứng chỉ đúng quy định.

- Hoàng Dũng Sĩ

- Nguyễn Đình Mai

- Lê Thành Thức

- Hoàng Văn Quý

- Nguyễn Thị Hạnh

Trong năm học 2015-2016

- Quyết định CNTN, cấp bằng, chứng chỉ. Hồ sơ cung ứng phôi (mua, in).

- Vbản kiểm soát Qđịnh, in ấn, ký, đóng dấu.

- Sổ cấp phát bằng, chứng chỉ.

8.1

Mức hài lòng của đối với công tác tổ chức, quản lý của phòng đạt từ 90% trở lên;

- Tổ chức phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Lấy ý kiến CB, VC trong trường

- Hoàng Dũng Sĩ

- Nguyễn Thị Hạnh

- Lê Thanh Sơn

 

Hồ sơ quản lý đơn vị.

Hồ sơ lấy ý kiến CBVC

8.2

Mức hài lòng của CBVC trong đơn vị về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của lãnh đạo phòng đạt từ 90% trở lên.

- Trưởng, phó đơn vị đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương thực hiện nhiệm vụ và đời sống sinh hoạt.

- Lấy ý kiến CB, VC trong đơn vị

- Lãnh đạo đơn vị

- Nguyễn Thị Hạnh

- Lê Thanh Sơn

- 100% CBVC đơn vị

Tháng 6/2016

9

100% CBVC trong đơn vị cam kết áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; 100% các lỗi được khắc phục kịp thời đúng quy trình./.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định trong hệ thống quản lý tại trường và đơn vị.

- Luôn kiểm soát, khắc phục lỗi kịp thời.

- Hoàng Dũng Sĩ

- Nguyễn Thị Hạnh

- Lê Thanh Sơn

- 100% CBVC đơn vị

Trong năm học 2015-2016


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing