Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tin hoạt động NCKH
Sáng ngày 27/12/2019, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: Giải pháp phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong sinh viên hiện nay.
1
Các tin khác