Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cấp chứng chỉ
Quyết định số 1772/QĐ-ĐHHĐ ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc cấp chứng chỉ GDQPAN năm 2019.
DS SV k29, 30 TC Mầm non phải thi lai, tich lũy GDQPAN
DS SV K38CĐ phải thi lai, tích lũy GDQPAN
DS SV K37CĐ phải thi lai, tích lũy GDQPAN
DS SV k18 ĐH thi lai, tich lũy
DS SV k19ĐH phải thi lại, tích lũy GDQPAN
Danh sách SV K17 LT, VLVH phải thi lại, tích lũy
Kết quả môn học GDQPAN K30 TCSP MN năm học 2016-2017
Kết quả môn học GDQPAN K38 CĐ năm học 2016-2017
Kết quả môn học GDQPAN K19 ĐH năm học 2016-2017
1
Các tin khác