Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh sách sinh viên hoàn thành môn học GDQP Cấp bổ sung. Cấp tháng 5-2018
Danh sách sinh viên hoàn thành môn học GDQP VLVH, LT. Cấp tháng 5-2018
Danh sách sinh viên hoàn thành môn học GDQP K38CĐ. Cấp tháng 5-2018
Danh sách sinh viên hoàn thành môn học GDQP K19ĐH. Cấp tháng 5-2018
DS sinh viên có chứng chỉ GDQPAN, Sĩ quan, các hệ K19 ĐH,K 38 CĐ, VLVH,LT.
Danh sách SV Hệ LT, VLVH, chưa hoàn thành môn học GDQPAN năm học 2017-2018.
1