Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Cập nhật lúc: 08:31 AM ngày 08/04/2019

 

1.      Chức năng:

- Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, NCKH, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu (TL), dữ liệu có trong thư viện (TV) (tài liệu chép tay, in, sao, chụp, khắc trên mọi chất liệu, TL điện tử, cơ sở dữ liệu (CSDL) trên mạng Intranet, Internet…) và cơ sở vất chất (CSVC), trang thiết bị, mạng thông tin của trường do Trung tâm quản lý.

- Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin & truyền thông (CNTT&TT), Website trường phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của trường ĐH Hồng Đức.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch (KH) hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của Trung tâm, tổ chức điều phối toàn bộ hệ  thống thông tin, tư liệu, TV trong nhà trường; xây dựng KH phát triển Trung tâm thành Trung tâm thông tin, tư liệu, khoa học hiện đại của trường đại học.

b) Tham mưu cho trường trong việc xây dựng KH và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình ứng dụng CNTT&TT phục vụ yêu cầu phát triển của nhà trường.

c) Bổ sung, phát triển, cập nhật nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, NCKH và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các TL do nhà trường xuất bản, các công trình NCKH đã được nghiệm thu, TL hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, các dạng TL khác của nhà trường; Thu nhận khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, các ấn phẩm tài trợ, biếu, tặng, TL trao đổi giữa các TV trong nước và quốc tế.

d) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, quản lí TL; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các CSDL;

đ) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn TL và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện tại chỗ và trên mạng thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của nhà trường và quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị và cá nhân trong trường thực hiện đúng quy định quản lý và cập nhật thông tin trên Website Đại học Hồng Đức.

e) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KHCN tiến tiến vào công tác thông tin, TV. Tiếp nhận, hướng dẫn sinh viên thực tế, thực tập và tham gia NCKH thuộc lĩnh vực thông tin, TV.

g) Xây dựng quy hoạch, KH, tổ chức BD chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ TV để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

h) Tổ chức quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản kiểm kê định kì vốn TL, cơ sở vật chất, kỹ thụât và tài sản khác của Trung tâm, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các TL lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

i) Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các TV trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hoá công tác thông tin, tư liệu, thư viện.

k) Thực hiện các báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và tình hình đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng, UBND tỉnh Thanh Hoá và các Bộ, Ngành có liên quan.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing