Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Công tác ISO
Các quy trình được ban hành theo QĐ số 591 ngày 1/6/2020
Ban hành kèm theo QĐ số 726/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/5/2019 của Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức
CV số 83/ĐHHĐ-HCTH ngày 22/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức
Quyết định số 2280/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/12/2018 của P. Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức
1
Các tin khác