Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc: 02:50 CH ngày 08/08/2018

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG :

TS. Hoàng Nam

Tel: 0373 910 313 

NR:0373 859 059

Fax: 0373 910 475 

Mobile :  

Email: hoangnam@hdu.edu.vn

VP: P409, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ

1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Giáo dục và Đào tạo về mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường; tổ chức, cán bộ và đào tạo đội ngũ; kế hoạch - tài chính; thanh tra giáo dục; thi đua - khen thưởng. Là chủ tài khoản của Nhà trường.

3. Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Tổ chức - Cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Thanh tra Giáo dục;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí;

- Phòng Quản trị - Vật tư, thiết bị;

- Ban Quản lý Dự án xây dựng;

- Ban Quản lý Nội trú;

- Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên;

- Ban Bảo vệ;

- Trạm Y tế

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ;

- Khoa Khoa học Tự nhiên

- Khoa Lý luận Chính trị - Luật;

- Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

- Kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - ANSV.

       

5. Phụ trách các lĩnh vực: Hành chính, tổng hợp; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; đảm bảo chất lượng và khảo thí;  an ninh, trật tự; quản lý nội trú sinh viên. 

 6. Là ủy nhiệm chi.

 7. Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG : 

PGS.TS. Lê Văn Trưởng

Tel: 0373-912.756  

NR: 0373-910.109

Mobile : 

Email: levantruong@hdu.edu.vn  

 VP: P612, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ 

           1. Phụ trách các lĩnh vực: Quản lý đào tạo hệ chính quy và không chính quy; quản lý đào tạo sau đại học; công tác người học.

           2. Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Quản lý đào tạo;

- Phòng Quản lý đào tạo sau đại học;

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên;

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh;

- Khoa Giáo dục Thể chất;

- Khoa Tâm lý - Giáo dục.

4. Phụ trách công tác Văn - Thể - Mỹ của Nhà trường; công tác Khuyến học;

5. Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG : 

PGS.TS. Hoàng Thị Mai

Mobile :  

NR:

Email: hoangthimai@hdu.edu.vn   

 VP: P510, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ 

1. Phụ trách các lĩnh vực: Quản lý khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; quản trị mạng và website của Nhà trường;

2. Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ;

- Phòng Hợp tác Quốc tế;

- Trung tâm Giáo dục Quốc tế;

- Trung tâm Thông tin - Thư viện.

- Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Công nghệ;

- Trung tâm Nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Khoa học Xã hội;

- Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp

- Khoa Giáo dục Tiểu học;

- Khoa Giáo dục Mầm non;

- Khoa Ngoại ngữ.

4. Tổng biên tập Tạp chí khoa học của Nhà trường;

5. Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài; phụ trách Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020; 

6. Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Các tin mới hơn:

Video

Video 2

Album

số lượt truy cập
37708078