Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc: 02:30 CH ngày 04/08/2020

 

1. Quyền Hiệu trưởng Hoàng Nam

TS. Hoàng Nam

Tel: 0373 910 313 

NR:0373 859 059

Fax: 0373 910 475 

Mobile :  

Email: hoangnam@hdu.edu.vn

VP: P401, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Giáo dục và Đào tạo về mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra giáo dục; Hành chính - Tổng hợp; Đảm bảo chất lượng và Khảo thí; Cơ sở vật chất, trang thiết bị và Thi đua - Khen thưởng.

c) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Tổ chức - Cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Thanh tra Giáo dục;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí;

- Phòng Quản trị - Vật tư, thiết bị;

- Ban Bảo vệ.

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Khoa học Tự nhiên.

- Kiêm Trưởng khoa Lý luận Chính trị - Luật;

- Kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

 đ) Là chủ tài khoản của Nhà trường.

       2. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai

PGS.TS. Hoàng Thị Mai

Mobile :  

NR:

Email: hoangthimai@hdu.edu.vn   

 VP: P510, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ 

 a) Phụ trách các lĩnh vực: Quản lý khoa học và công nghệ và Hợp tác quốc tế; Tạp chí khoa học của nhà trường; Quản trị mạng và website của Nhà trường.

b) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ;

- Phòng Hợp tác Quốc tế;

- Trung tâm Thông tin - Thư viện.

- Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Công nghệ;

- Trung tâm Nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn.

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Khoa học Xã hội;

- Khoa Giáo dục Tiểu học;

- Khoa Giáo dục Mầm non;

- Khoa Ngoại ngữ;

- Khoa Tâm lý - Giáo dục;

- Trường Mầm non thực hành.

d) Tổng biên tập Tạp chí khoa học của Nhà trường;

đ) Phụ trách Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

e) Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 

        3. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền:

 

TS. Lê Hoằng Bá Huyền

Mobile :  

NR:

Email: lehoangbahuyen@hdu.edu.vn   

 VP: P409, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ 

a) Phụ trách các lĩnh vực: Quản lý đào tạo (Hệ chính quy tập trung, vừa làm vừa học và sau đại học); Công tác người học; Công tác quản lý nội trú và Y tế.

b) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Quản lý đào tạo;

- Phòng Quản lý đào tạo sau đại học;

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên;

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên;

- Ban Quản lý Nội trú;

- Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên;

- Trạm Y tế.

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh;

- Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp;

- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ;

- Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

- Khoa Giáo dục Thể chất;

- Trung tâm Giáo dục Quốc tế; 

 

 

d) Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

  

Album

số lượt truy cập
39267725