Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc: 09:28 SA ngày 11/03/2019

 

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG:

TS. Hoàng Nam

Tel: 0373 910 313 

NR:0373 859 059

Fax: 0373 910 475 

Mobile :  

Email: hoangnam@hdu.edu.vn

VP: P401, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ

 

1. Quyền Hiệu trưởng Hoàng Nam:

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Giáo dục và Đào tạo về mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường; tổ chức, cán bộ và đào tạo đội ngũ; kế hoạch - tài chính; thanh tra giáo dục; hành chính - tổng hợp; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; đảm bảo chất lượng và khảo thí; an ninh, trật tự; quản lý nội trú sinh viên; thi đua - khen thưởng.

c) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Tổ chức - Cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Thanh tra Giáo dục;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí;

- Phòng Quản trị - Vật tư, thiết bị;

- Ban Quản lý Dự án xây dựng;

- Ban Quản lý Nội trú;

- Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên;

- Ban Bảo vệ;

- Trạm Y tế.

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ;

- Khoa Khoa học Tự nhiên.

- Khoa Lý luận Chính trị - Luật;

- Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

- Kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

 

đ) Là chủ tài khoản của Nhà trường.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: 

PGS.TS. Hoàng Thị Mai

Mobile :  

NR:

Email: hoangthimai@hdu.edu.vn   

 VP: P510, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ 

 

2. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai:

a) Phụ trách các lĩnh vực: Quản lý đào tạo hệ chính quy và không chính quy; quản lý đào tạo sau đại học; công tác người học; quản lý khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; quản trị mạng và website của Nhà trường.

b) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Quản lý đào tạo;

- Phòng Quản lý đào tạo sau đại học;

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên;

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên;

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ;

- Phòng Hợp tác Quốc tế;

- Trung tâm Giáo dục Quốc tế;

- Trung tâm Thông tin - Thư viện.

- Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Công nghệ;

- Trung tâm Nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn.

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Khoa học Xã hội;

- Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp;

- Khoa Giáo dục Tiểu học;

- Khoa Giáo dục Mầm non;

- Khoa Ngoại ngữ;

- Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh;

- Khoa Giáo dục Thể chất;

- Khoa Tâm lý - Giáo dục;

- Trường Mầm non thực hành.

d) Tổng biên tập Tạp chí khoa học của Nhà trường;

đ) Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án Liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài; phụ trách Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

e) Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Quyền Hiệu trưởng về những công việc được phân công. Khi có sự thay đổi về công tác tổ chức và cán bộ, Quyền Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh sự phân công cho phù hợp.

 

Album

số lượt truy cập
38812165