Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Play/Pause
Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo quyết định số 138/QĐ-TC/UB ngày 17 tháng 01 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về Tổ chức - Bộ máy trường Đại học Hồng Đức.

Tin tức - Sự kiện

Đào tạo tập huấn Khuyến nông năm 2017

Ngày 23/11/2016 Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Công nghệ Trường Đại học Hồng Đức tổ chức lớp tập huấn khuyến nông năm 2016 cho Cán bộ khuyến nông và Công tác viên khuyến nông vùng Bắc Trung bộ về nội dung: “Bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật chế biến, bảo quản, sử dụng thức ăn thô xanh cho đại gia súc”