Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Play/Pause
Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo quyết định số 138/QĐ-TC/UB ngày 17 tháng 01 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về Tổ chức - Bộ máy trường Đại học Hồng Đức.

Tin tức - Sự kiện

XÂY DỰNG KHU THỰC HÀNH THỰC NGHIỆM

Để nâng cao chất lượng đào tạo, tháng 04/2012 Trường Đại học Hồng Đức giao nhiệm vụ cho Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Công nghệ ngoài nhiệm vụ Nghiên cứu và chuyển giao Khoa học Công nghệ ra còn xây dựng khu thực hành thực nghiệm tạo địa bàn 3 cho đào tạo ở các lĩnh vực Sinh học và Nông Lâm Ngư nghiệp