Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu

Giới thiệu chung

1. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức, kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động; công tác chính trị cho cán bộ viên chức và bảo vệ chính trị nội bộ.