Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ
Cập nhật lúc: 08:16 AM ngày 06/05/2016

 I./ Lãnh đạo phòng:

1. Trưởng phòng : 

 

ThS. THIỀU MINH TÚ

 Sinh ngày:    12/01/1963

Quê quán:    Đông Thanh - Đông sơn - Thanh Hoá

Thường trú: SN15/342, P. Đông Sơn, TP. Thanh Hoá

Điện thoại:  0912 240 929

Email:        Thieuminhtu@hdu.edu.vn 

Trình độ chuyên môn:  ThS. Toán học

  

Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:  

-   Công tác chính trị, tư tưởng, an ninh nội bộ, an ninh trường học;

-      Công tác tổ chức (Thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường);

-      Công tác cán bộ (Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm);

-      Công tác chế độ, chính sách đối với CBVC người lao động;

-      Công tác đánh giá cán bộ viên chức hàng năm, đánh giá CBQL;

-      Chỉ đạo công tác thi nâng ngạch, chuyển ngạch;

-      Phê duyệt các hồ sơ, văn bản trước khi trình ký;

-      Duyệt tin trước khi đưa lên Website;

-      Chỉ đạo công tác đối ngoại, tiếp công dân;

-      Công tác Tổ chức, Thi đua-Khen thưởng của Phòng;

-  Chỉ đạo công tác ISO của phòng.

2. Phó trưởng phòng:

 

TS. LẠI VĂN CHÍNH

Sinh ngày:   20/12/1974

Quê quán:   Nga Trường, Nga Sơn, Thanh Hoá

Thường trú:  P. Đông Sơn, TP.Thanh Hoá

Điện thoại:  0916 585 456

Email:        laivanchinh@hdu.edu.vn

Trình độ chuyên môn: TS Quản lý giáo dục 

 
 

 Phụ trách các công tác sau:

-      Giúp Trưởng phòng trong công tác xây dựng bộ máy, công tác tổ chức, công tác cán bộ;

-  Công tác đào tạo, bồi dưỡng của CBGV;

-      Công tác Chế độ chính sách đối với người lao động;

-      Đánh giá xếp loại CBVC-LĐ;

-      Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

-      Hồ sơ xét học hàm, học vị, danh hiệu nhà giáo, kỷ niệm chương;

-      Phụ trách trang Web của phòng, là đầu mối liên hệ với Ban quản trị Website của Trường để đưa tin hoạt động của Phòng lên Website

-      Viết bài, chuẩn bị dữ liệu thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website khi có yêu cầu

-      Làm việc với cán bộ, công chức của Trường về công việc được phân công khi được đồng ý của Trưởng phòng

-      Phát hành văn bản khi có ý kiến của Trưởng phòng

-      Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3. Phó trưởng phòng:

 

 ThS. LÊ VĂN HÀ

Sinh ngày:   22/6/1974

Quê quán:   Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Thường trú: 71/8 Lê Lai, P. Đông Sơn TP.Thanh Hoá

Điện thoại:  0912 725 381

Email:        Levanha@hdu.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Phụ trách các công tác sau:

-      Phụ trách công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Nhà trường

-      Xây dựng các báo cáo, quy chế, quy định thuộc lĩnh vực được phân công

-  Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website khi có yêu cầu

-      Làm việc với cán bộ, công chức của Trường về công việc được phân công

-      Làm việc với khách ngoài Trường đến công tác với Phòng khi Trưởng phòng uỷ quyền.

-      Giúp Trưởng phòng về công tác chính trị tư tưởng, an ninh chính trị nội bộ.

II. Các chuyên viên  

 1. Bà. Phạm Thị Thúy Vân  :

Giúp Trưởng phòng về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức: nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại CBGV;

-      Mảng công tác BHXH cho CBGV;

-      Chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức (hưu trí, thôi việc, nghỉ việc, kéo dài thời gian công tác, nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản,...);

-      Thực hiện thủ tục nâng lương cho CBGV;

-      Thu và xử lý hồ sơ nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại VC

-      Soạn các văn bản về  bảo hiểm, chế độ chính sách đối với CBGV

-      Tổng hợp, báo cáo theo lĩnh vực công việc được giao;

-      Làm việc với CBGV của Trường về công việc được phân công khi được đồng ý của Trưởng phòng

-      Viết bài, chuẩn bị dữ liệu thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website khi có yêu cầu

-      Phát hành văn bản khi có ý kiến của Trưởng phòng

-      Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

-      Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công

-      Thực hiện các công việc về hợp đồng lao động, tuyển dụng, bổ nhiệm, định mức lao động khi được Trưởng phòng điều động.

-      Tính chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (Cùng với đ/c Phương).

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

2. Ông: Hoàng Anh Minh 

-      Quản lý, bổ sung, cập nhật hồ sơ Cán bộ, VCLĐ,  hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, hồ sơ tuyển dụng cán bộ;

-      Tổng hợp, báo cáo theo lĩnh vực công việc được giao;

-      Làm việc với cán bộ, công chức của Trường về công việc được phân công khi được đồng ý của Trưởng phòng

-      Phát hành văn bản khi có ý kiến của Trưởng phòng;

-      Lưu trữ hồ sơ theo quy định;

-      Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.  

3. Bà: Nguyễn Thị Phương 

- Tham gia các hoạt động Tổ chức bộ máy khi Trưởng phòng phân công;

- Thực hiện nghiệp vụ và hồ sơ tiếp nhận, tập sự, hết tập sự, điều động, chuyển công tác cho CBVC;

- Soạn thảo các văn bản công tác tổ chức cán bộ;

-      Tính định mức lao động cho CBGV

-      Giúp Trưởng phòng về phụ cấp ưu đãi, phụ cấp nhà giáo.

-      Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

-      Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Nhà trường;

-      Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến phụ cấp, phụ cấp ưu đãi,tinh giản biên chế

-      Tính chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo của CBGV;

-      Đưa tin hoạt động; viết bài, chuẩn bị dữ liệu thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website khi có yêu cầu;

-      Thực hiện các công tác về BHXH khi được trưởng phòng điều động;

-      Làm việc với cán bộ, công chức của Trường về công việc được phân công khi được đồng ý của Trưởng phòng;

-      Phát hành văn bản khi có ý kiến của Trưởng phòng;

-      Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

-      Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

4. Bà: Hà Thị Thủy 

-      Theo dõi quản lý cán bộ trong công tác đào tạo bồi dưỡng: tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo hàng năm; soạn quyết định và quản lý cán bộ đi công tác, học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài; (Đào tạo SĐH, VB2, CCLL, QPAN, BD …)

-      Quản lý LĐHĐ, thực hiện thủ tục, quy trình ký tiếp HĐLĐ cho CB đúng quy định.

-      Theo dõi lao động của cán bộ; chấm công thanh toán tiền lương, làm thêm giờ của CBGV;

-      Thực hiện nghiệp vụ và hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ, VCLĐ,  CB quản lý hàng tháng, năm;

-      Công tác ISO của phòng;

-      Tổng hợp, báo cáo theo lĩnh vực công việc được giao;

-      Viết bài, chuẩn bị dữ liệu thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website khi có yêu cầu

-      Thực hiện các công tác về BHXH khi được trưởng phòng điều động.

-      Làm việc với cán bộ, công chức của Trường về công việc được phân công khi được đồng ý của Trưởng phòng

-      Phát hành văn bản khi có ý kiến của Trưởng phòng;

-      Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công

-      Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Ghi chú:  - Căn cứ tình hình cụ thể, Trưởng phòng xem xét phân công lại công việc cho phù hợp với điều kiện công tác của cán bộ và nâng cao hiệu quả công tác. Hằng tháng, các đ/c chuyên viên chủ động lập kế hoạch công tác, báo cáo Trưởng phòng. 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Giới thiệu chung
  •  Cơ cấu tổ chức

  • Các tin cũ hơn:
  •  Liên hệ