Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu chung
Cập nhật lúc: 11:27 AM ngày 15/12/2012
1. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức, kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động; công tác chính trị cho cán bộ viên chức và bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Nhiệm vụ.

 - Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy của trường; các nội qui, qui định về quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên; bảo vệ bí mật nhà nước phù hợp với các qui định của cấp trên và điều kiện thực tiễn của nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện qui hoạch đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên về định biên và quản lý biên chế; tổ chức thi tuyển viên chức, tuyển dụng, sử dụng. điều động, thuyên chuyển, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng đối với đội ngũ CBVC; tổ chức thực hiện nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức trong trường theo qui định.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ lý lịch của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường; nhận xét, đánh giá, cập nhật thông tin về CBVC và người lao động; thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng CBVC và người lao động theo qui định.

- Kết hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng để quản lý quân dự bị, sĩ quan dự bị và động viên quân sự trong CBVC của trường.

- Thực hiện các thủ tục hành chính, các văn bản thuộc phạm vi phân công, trình Hiệu trưởng quyết định; cấp các loại giấy tờ trong phạm vi đã được qui định; phối hợp với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế làm thủ tục cho CBVC của trường đi nước ngoài.

- Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp; về chế độ bảo hiểm xã hội; về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng, nâng lương, xây dựng định mức lao động, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với CBVC trong trường.

- Thực hiên công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện các văn bản pháp qui mới, chủ trì phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng và nắm vững tình hình chính trị tư tưởng trong CBVC và người lao động.

- Thực hiện công tác tổng hợp về các lĩnh vực được phân công; thống kê báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường; tiếp nhận và sử lý các loại hồ sơ, văn bản liên quan thuộc thẩm quyền.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động trong nhà trường, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing