Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016
Cập nhật lúc: 10:49 AM ngày 16/12/2016
Ngoài lĩnh vực chuyên môn thuộc vị trí cần tuyển, các ứng viên trả lời (phần bắt buộc) các các vấn đề thuộc các nội dung sau:

 I. Đối với giảng viên:

- Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo tín chỉ (Cụ thể hóa của nhà trường trong Quy định ban hành kèm theo QĐ số 801/QĐ-ĐHHĐ ngày 03/9/2008 và QĐ số 1270/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/10/2010 của Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức);

- Thông tư số 47/2014 ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (Cụ thể hóa của nhà trường trong Quy định ban hành kèm theo QĐ số 829/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/5/2015 của Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức);

- Luật Giáo dục Đại học, Điều lệ trường Đại học;

- Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng viên chức; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 01/01/2012 về kỷ luật viên chức;

- Những hiểu biết cơ bản về Nhà trường (Quy chế Tổ chức và hoạt động theo Quyết định 709/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/5/2015 của Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường đại học Hồng Đức; quy mô đào tạo, ngành đào tạo; đội ngũ cán bộ, giảng viên; định hướng phát triển);

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Lý luận giảng dạy đại học; về nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

     II. Đối với chuyên viên:

- Luật Giáo dục Đại học, Điều lệ trường Đại học;

- Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng viên chức; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 01/01/2012 về kỷ luật viên chức;

- Những hiểu biết cơ bản về Nhà trường (Quy chế Tổ chức và hoạt động theo Quyết định 709/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/5/2015 của Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường đại học Hồng Đức; quy mô đào tạo, ngành đào tạo; đội ngũ cán bộ, giảng viên; định hướng phát triển).

- Công tác Văn thư-Lưu trữ (Cụ thể hóa của nhà trường trong Quy chế hành kèm theo QĐ số 1399/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/8/2015 của Hiệu trưởng Trưởng đại học Hồng Đức);

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

 - Hiểu biết cơ bản về đơn vị (Chức năng, nhiệm vụ) và lĩnh vực tuyển dụng./.

 

file đính kèm...


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing