Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2012-2013

Cập nhật lúc: 02:56 CH ngày 28/02/2013

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 7735/BGDĐT-KHTC
 
V/v: Hướng dẫn  thực hiện quy chế  công khai năm học 2012-2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

           Hà Nội, ngày 14  tháng 11 năm 2012
                                                                                                                  
                                 Kính gửi: - Các đại học, học viện;
               - Các trường đại học, trường cao đẳng
 
          Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2012-2013. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Quy chế này:
1. Về nội dung công khai.
       a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo biểu mẫu 20. Ghi chi tiết mỗi ngành học theo một biểu mẫu.
          Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2011 có việc làm theo biểu mẫu 21. Ghi chi tiết theo từng trình độ đào tạo.
          Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).
       b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
          Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo biểu mẫu 22.
          Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo biểu mẫu 23.
       c) Công khai tài chính:
Công khai tài chính theo biểu mẫu 24. Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).
(Các mẫu biểu công khai xem phụ lục gửi đính kèm công văn)
2. Về hình thức công khai.
 Các trường thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử (website) của trường và công khai tại trường. Lưu ý các trường cập nhật thông tin mới của năm học 2012-2013.
3. Về báo cáo công khai gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị các trường gửi thông tin công khai theo mẫu Biểu tổng hợp gửi kèm theo công văn này (không gửi toàn bộ nội dung thực hiện công khai của trường) về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội, và gửi file mềm về địa chỉ Email: dtvan@moet.edu.vn. Thời hạn gửi trước ngày 30/11/2012. Điện thoại liên hệ: (04) 38694075./.
                                                                                              
Nơi nhận:                                                                                    KT. BỘ TRƯỞNG    
- Như trên;                                                                                              THỨ TRƯỞNG
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC.                                                       
                                                                                              (đã ký)
 
                                                                                    Bùi Văn Ga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TỈNH THANH HÓA                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
 
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2012-2013
(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC ngày 14  tháng 11 năm 2012
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Hình thức công khai: Công khai trên thang wen của nhà trường
- Địa chỉ website:www.hdu.edu.vn
 

TT
Thông tin
Đơn vị
Số lượng
1
Số ngành trường đang đào tạo
Ngành
54
2
Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra
Ngành
49
3
Diện tích đất của trường
Ha
64.4
4
Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:
m2
15357.4
4.1
Diện tích phòng học các loại
-
10787.6
4.2
Diện tích thư viện
-
1236
4.3
Diện tích phòng thí nghiệm
-
1668.8
4.4
Diện tích nhà xưởng thực hành
-
1665
5
Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
m2
13102
6
Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:
Người
511
6.1
Giáo sư
-
1
6.2
Phó giáo sư
-
8
6.3
TSKH, tiến sỹ
-
50
6.4
Thạc sỹ
-
287
6.5
Cử nhân
-
164
7
Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:
Người
14203
7.1
Nghiên cứu sinh
-
0
7.2
Học viên cao học
-
176
7.3
Đại học
-
11431
7.4
Cao đẳng
-
2137
7.5
Trung cấp chuyên nghiệp
-
459
8
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
%
67.71
9
Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013:
Tr. đồng/năm
 
9.1
Tiến sỹ
-
0
9.2
Thạc sỹ
-
 
 
Khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm,luật
-
6.3
 
Khoa học tự nhiên,kỹ thuật, công nghệ, TDTT
-
7.2
9.3
Đại học
-
 
 
Khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm,luật
-
2.84
 
Khoa học tự nhiên,kỹ thuật, công nghệ, TDTT
-
3.16
9.4
Cao đẳng
-
 
 
Khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm,luật
-
2.27
 
Khoa học tự nhiên,kỹ thuật, công nghệ, TDTT
-
2.91
10
Tổng thu năm 2011
Tỷ đồng
 
10.1
Từ ngân sách
-
71.432
10.2
Từ học phí, lệ phí
-
29.954
10.3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
-
20
10.4
Từ nguồn khác
-
3.137

                                 
                                                                             Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2012
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                                Nguyễn Mạnh An
 
 

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39099930