QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2013

Cập nhật lúc: 02:59 CH ngày 28/02/2013

 

Căn cứ Quyết Định số 192/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công khai tài chính ngân sách;
Căn cứ Thông tư số: 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;
Căn cứ Quyết định số: 926/QĐ/CT ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức;
            Căn cứ Quyết định số: 2414/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý thời kỳ 2011 – 2015;
Căn cứ Thông báo số: 01/TB-STC ngày 02/1/2013 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2013;
Theo đề nghị của ông Kế toán trưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
            Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2013 (Có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (bà) trưởng các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ viên chức trong trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

QD cong khai DTNS 2013

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39010521