Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bản tin nội bộ
BC số 104/BC-ĐHHĐ ngày 31/12/2020 về việc báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2019.
HD số156/HD-ĐHHĐ ngày 11/9/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020-2021.
QĐ số 1271/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/8/2020 về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 3 năm 2020.
QĐ số 1291/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/8/2020 về việc ban hành Quy đinh nộp lưu chiểu luận án, luận văn, đồ án tốt nghiệp, báo cáo tổng kết đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, tạp chí và các ấn phẩm xuất bản khác vào thư viện Trường Đại học Hồng Đức.
QĐ số 1199/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/8/2020 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo LT, VLVH, VB đại học thứ 2, đợt tháng 8 năm 2020.
Fwd: Thông báo số 42-TB/ĐU ngày 27/8/2020 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị
Kh số 147/Kh-ĐHHĐ ngày 31/8/2020 về việc tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy nhập học năm 2020.
Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2018
BC số 59/BC-ĐHHĐ ngày 17/6/2019 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của Trường Đại học Hồng Đức.
TB số 80/TB-ĐHHĐ ngày 12/6/2019 về việc Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác HSSV ngoại trú năm học 2018-2019.
1
Các tin khác