Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Biểu mẫu
Quy trình này áp dụng cho việc tiếp nhận, xử lý, phê duyệt các kế hoạch/đề nghị/yêu cầu của các đơn vị/cá nhân và theo dõi việc thực hiện của các đơn vị trong toàn trường.
Dùng trong việc xin sử dụng xe ô tô của Nhà trường phục vụ công tác
Dùng trong việc đăng ký lịch tuần của các đơn vị trực thuộc trường
Dùng trong việc xin sử dụng văn bản lưu phục vụ công tác
1
Các tin khác