Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
a6
a6
a5
a5
a4
a4
a3
a3
a2
a2
a1
a1
Play/Pause
Giới thiệu

Giới thiệu chung

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (QLKH&CN), tiền thân là phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức đươc thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ, phòng thực hiện 2 nhiệm vụ chính là Quản lý Khoa học và Công nghệ; quản lý thiết bị thí nghiệm và quản lý hợp tác quốc tế;

Tin tức - Sự kiện

TB về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phát huy giá trị văn hóa ứng xử của cư dân vùng ven biển Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng biên đảo"

Thực hiện kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2016-2017 của Trường Đại học Hồng Đức và Hợp đồng đề tài KH&CN cấp tỉnh "Giải pháp phát huy giá trị văn hóa ứng xử của cư dân vùng ven biển Thanh hóa Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng biển đảo" số 694/2015/HĐKHCN_ĐTKHCN ngày 09/0/2015, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Giải pháp phát huy giá trị văn hóa ứng xử của cư dân vùng ven biển Thanh Hóa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng biển đảo...