Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cấp Bộ
Sáng 05/08/2015, trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ) đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phương pháp dạy học văn miêu tả trong trường tiểu học theo xu hướng đổi mới và hội nhập giáo dục”, do TS. Phạm Minh Diệu làm chủ nhiệm đề tài.
Ngày 23/5/2015, tại phòng 404, 407 nhà Điều hành cơ sở chính, trường Đại học Hồng Đức, các Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiệm thu 03 đề tài cấp Bộ, thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội do các cán bộ, giảng viên trường Đại học Hồng Đức làm chủ nhiệm đề tài. Cả 03 đề tài khoa học đều được các Hội đồng thống nhất nghiệm thu và xếp loại tốt.
Ngày 22 tháng 7 năm 2014, trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu các tham số cận chuyển pha của một số vật liệu manganite” do TS. Lê Viết Báu, Phó trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ làm chủ nhiệm đề tài.
Ngày 29/6/2014, trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ: “Hiệu ứng từ nhiệt và các tham số tới hạn trong vật liệu Manganite tổ hợp La0.7Sr0.3Mn(1-x)CuxO3 có nhiệt độ chuyển pha (Tc) lân cận 300K”, do TS.Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức làm chủ nhiệm đề tài.
Ngày 22 tháng 7 năm 2014, trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu các tham số cận chuyển pha của một số vật liệu manganite” do TS. Lê Viết Báu, Phó trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ làm chủ nhiệm đề tài.
Sáng 19/07/2013, trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ) đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: ’’Nghiên cứu biến đổi kinh tế- xã hội và đặc trưng văn hóa vùng đất Tây Đô từ thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XIX”, do TS. Nguyễn Thị Thuý làm chủ nhiệm đề tài.
Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2013, tại phòng 404 nhà Điều hành (cơ cở chính)trường Đại học Hồng Đức đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ "Sự vận động của văn xuôi Thanh Hóa thời kỳ đổi mới", do TS. Hỏa Diệu Thúy, cán bộ giảng dạy khoa Khoa học xã hội làm chủ nhiệm đề tài.
1
Các tin khác