Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất nước;
Đơn vị: Trường Đại học Hồng Đức(Theo Quyết định số: 969 /QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2010)
Kèm theo Quyết định số 1544 /QĐ-ĐHHĐ ngày 16 /12 /2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức
Kèm theo Quyết định số 766 /QĐ-ĐHHĐ ngày 19 /10/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức
Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHHĐ ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức
1