Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu chung
Cập nhật lúc: 02:58 PM ngày 08/09/2020
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (QLKH&CN), tiền thân là phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức đươc thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ, phòng thực hiện 2 nhiệm vụ chính là Quản lý Khoa học và Công nghệ; quản lý thiết bị thí nghiệm và quản lý hợp tác quốc tế;

 

SỨ MẠNG

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ có sứ mạng thực hiện việc quản lý và tham mưu các hoạt động KH&CN có chất lượng cao, phục vụ kịp thời yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhà trường và đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. 

TẦM NHÌN 2020

Phòng Khoa học và công nghệ phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu của Trường Đại học Hồng Đức về công tác quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp cao và tâm huyết, phục vụ tốt các yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường. Phấn đấu có nhiều nhiệm vụ đạt trình độ ngang tầm các trường trong khu vực.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(Theo Quyết định số 1047/QĐ- ĐHHĐ, ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

A. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng, thẩm định và quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ và tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ; Công tác sở hữu trí tuệ; Xuất bản tạp chí khoa học và các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác của Nhà trường.

B. Nhiệm vụ

1. Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của Trường (dài hạn, trung hạn, hàng năm); là đầu mối, xúc tiến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ.

2. Tham mưu ban hành các quy định, quy chế về quản lý hoạt động KH&CN của Nhà trường; tổ chức triển khai, áp dụng các hệ thống, chương trình quản lý khoa học vào nhà trường.

3. Tham mưu đề xuất, tổ chức triển khai các đề tài, dự án, khoa học các cấp; quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án khoa học và các hoạt động khoa học khác.

4. Tổ chức và quản lý các hội thảo khoa học; Tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

5. Tổ chức chỉ đạo, quản lý hoạt động NCKH trong sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

6. Chủ trì xuất bản Tạp chí khoa học trường và các ấn phẩm khoa học khác của Nhà trường; quản lý việc biên soạn giáo trình và các học liệu phục vụ công tác đào tạo.

7. Phối hợp với các đơn vị mở rộng công tác hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đến các cơ quan, các doanh nghiệp và các tổ chức KHCN trong nước; Tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và cả nước, gắn phát triển công nghệ với tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa sản phẩm; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ.

8. Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, liên ngành và chuyên ngành.

9. Kiểm tra và giám sát thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học.

10. Tư vấn việc đặt tên các sản phẩm khoa học từ kết quả nghiên cứu của Nhà trường (tên giống, nhãn hiệu hàng hóa…); Thực hiện các hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ đăng ký và bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

11. Xác nhận hoạt động nghiên cứu khoa học, gồm xác nhận lý lịch khoa học của giảng viên trong trường, hàng năm xác nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

12. Thực hiện công tác thông tin hoạt động KH&CN và các hoạt động khác có liên quan đến KH&CN của Nhà trường.

13. Phối hợp với Trung tâm thông tin-Thư viện trường xây dựng dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động KH&CN của trường; Trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước.

14. Theo dõi và tổ chức các hoạt động về ý tưởng sáng tạo của CBVC và sinh viên; sáng kiến kinh nghiệm của CBVC; quản lý hồ sơ, lý lịch khoa học của cán bộ trong trường.

15. Thường trực hội đồng Khoa học và Đào tạo trường.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1.  

SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (QLKH&CN), tiền thân là phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức đươc thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ, phòng thực hiện 2 nhiệm vụ chính là Quản lý Khoa học và Công nghệ; quản lý thiết bị thí nghiệm và quản lý hợp tác quốc tế;

- Năm 1995 do yêu cầu phát triển, nên phòng tách bộ phận quản lý vật tư thiết bị vào phòng Quản trị và hình thành phòng Vật tư Thiết bị;

- Năm 2004 phòng được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế, thay vì phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế;

- Ngày 14 tháng 7 năm 2010 Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đã có Quyết định số 825/QĐ- ĐHHĐ về việc thành lập phòng Hợp tác Quốc tế, trên cơ sở tách bộ phận hợp tác quốc tế từ phòng QLKH&HTQT và phòng QLKH&CN, trường Đại học Hồng Đức chính thức được hình thành.

Lãnh đạo phòng QLKH&HTQT, PHÒNG QLKH&CN QUA CÁC THỜI KỲ

 

Giai đoạn

Tên phòng

Trưởng Phòng

Phó trưởng Phòng

1997 - 2002

Phòng Quản lý KH&QHQT

TS. Nguyễn Song Hoan

BSCK1. Lê Vinh

KS. Hà Minh Sơn

2003 - 2004

Phòng Quản lý KH&QHQT

TS. Phạm Thị Hằng

ThS. Hoàng Văn Cao

ThS. Nguyễn Bá Thông

2004 - 2006

Phòng Quản lý KH&HTQT

TS. Phạm Thị Hằng

ThS. Nguyễn Bá Thông

2006 - 2009

Phòng Quản lý KH&HTQT

ThS. Nguyễn Bá Thông

(Phụ trách phòng)

TS. Hoàng Thị Mai

2009 - 2010

Phòng Quản lý KH&HTQT

TS. Nguyễn Bá Thông

ThS. Phạm Văn Chủ

ThS. Vũ Văn Hưng

2010 - 2011

Phòng Quản lý KH&CN

TS. Nguyễn Bá Thông

ThS. Vũ Văn Hưng

2011 - 2014

Phòng Quản lý KH&CN

TS. Nguyễn Bá Thông

TS. Nguyễn Văn Thế

2014 - 2015

Phòng Quản lý KH&CN

TS. Nguyễn Bá Thông

TS. Ngô Chí Thành

TS. Nguyễn Văn Thế

PGS.TS. Nguyễn Văn Khiêm

2015 - 2017

Phòng Quản lý KH&CN

TS. Ngô Chí Thành

TS. Nguyễn Văn Thế

PGS.TS. Nguyễn Văn Khiêm

2017-8/2020

Phòng Quản lý KH&CN

TS. Ngô Chí Thành

TS. Nguyễn Văn Thế

TS. Đinh Ngọc Thức

8/2020 - nay

Phòng Quản lý KH&CN

TS. Ngô Chí Thành

TS. Nguyễn Văn Thế

TS. Đinh Ngọc Thức

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing


Các tin cũ hơn:
  •  Ban lãnh đạo
  •  Liên hệ