Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012-2013 Ngành: Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

Cập nhật lúc: 11:03 SA ngày 18/04/2013

STT

Nội dung

Hệ đào tạo: Đại học

I

Điều kiện tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

II

Điều kiện cơ sở vật chất

của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học

- HÖ thèng t­ liÖu, th­ viÖn, m¹ng Internet

Trung t©m th«ng tin t­ liÖu-th­ viÖn cña tr­êng §H Hång §øc cã ®Çy ®ñ danh môc c¸c lo¹i s¸ch, b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngµnh vµ c¸c lÜnh vùc liªn quan ®¶m b¶o ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ tµi liÖu tham kh¶o cho gi¶ng viªn vµ sinh viªn.

Ngoµi ra, gi¶ng viªn vµ sinh viªn cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin, tµi liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc th«ng qua hÖ thèng m¹ng néi bé cña tr­êng vµ m¹ng Internet.

-  C¬ së thùc hµnh thùc tËp

Nhà trường cã ®Çy ®ñ c¸c phßng thÝ nghiÖm, dông cô, m¸y mãc, ho¸ chÊt cÇn thiÕt ®¸p øng ®­îc c¸c bµi thùc hµnh thÝ nghiÖm cña c¸c häc phÇn gi¶ng d¹y vµ c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu cña gi¸o viªn và sinh viên.

Cã tr¹i ch¨n nu«i trong tr­êng ®Ó sinh viªn thùc hiÖn viÖc rÌn nghÒ vµ thùc tËp nghÒ nghiÖp, thùc hiÖn c¸c thùc nghiÖm khoa häc trªn vËt nu«i.

Liªn kÕt ®µo t¹o víi c¸c trang tr¹i ngoµi tr­êng, lµ ®Þa bµn cho sinh viªn thùc tËp gi¸o tr×nh vµ thùc tËp tèt nghiÖp.

III

Đội ngũ giáo viên

Thạc sỹ: 6; Kỹ sư: 6

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học

- Có giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập của các lớp học. GVCN&CVHT có nhiệm vụ quản lý lớp, tư vấn phương pháp học tập và xây dựng kế hoạch học tập hàng năm cho mỗi sinh viên.

- Sinh viên được tham gia các hoạt động xã hội như: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Sinh viên tình nguyện, các Câu lạc bộ…

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

Người học cần có:

-  Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao.

- Thái độ làm việc nghiêm túc, có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và công tác.

- Thái độ giao tiếp lịch sự, có ý thức xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

    Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

1.Về kiến thức

    - Áp dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống thực tế và nghề nghiệp của bản thân;

   - Có kiến thức dinh dưỡng và thức ăn áp dụng vào xây dựng khẩu phần ăn;

   - Thực hiện được kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng; công tác bảo vệ sức khoẻ và phòng trừ dịch bệnh; bảo vệ môi trường. Có kiến thức để vận dụng vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho các đối tượng vật nuôi;

    - Kiến thức về công tác khuyến nông, kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi, Kinh tế và quản trị kinh doanh trong chăn nuôi;

     - Học chuyển đổi ngành nghề, học sau đại học và NCKH thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

  2. Về kỹ năng

     - Lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong chăn nuôi;

     - Tổ chức hoạt động, hoạch định các chính sách chiến lược sản xuất kinh doanh chăn nuôi thú y của đơn vị;

     - Giải quyết và tư vấn các vấn đề chuyên môn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh Chăn nuôi thú y;

     - Có kỹ năng chọn lọc và nhân giống vật nuôi, sử dụng các loại thức ăn và xây dựng khẩu phần ăn phù hợp, kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng vật nuôi; tổ chức thực hiện công tác phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả;

    - Khai thác các trang thiết bị phòng thí nghiệm trong nghiên cứu và chẩn đoán bệnh như: PCR, ELISA, kính hiển vi...

  3. Về ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC.  

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp.

 Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

     - Làm việc tại các cơ quan quản lý về nông nghiệp các cấp như: phòng nông nghiệp huyện, sở nông nghiệp, trạm khuyến nông, trạm thú y;

      - Làm việc tại các đơn vị sản xuất kinh doanh chăn nuôi - thú y như: các trại chăn nuôi, các công ty sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thức ăn gia súc;

      - Làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý về khoa học;

      - Giảng dạy chuyên môn về chăn nuôi thú y trong các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học;

          - Tự học tập bồi dưỡng để chuyển đổi ngành nghề theo nhu cầu; học sau đại học chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y.

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39096121