Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012-2013 Ngành: Nông học

Cập nhật lúc: 11:04 SA ngày 18/04/2013

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Thạc sỹ

Đại học

I

Điều kiện tuyển sinh

    SV có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

II

Điều kiện cơ sở vật chất

của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học

- Hệ thống tư liệu, thư viện, mạng Internet

Trung tâm thông tin tư liệu-thư viện của trường ĐH Hồng Đức có đầy đủ danh mục các loại sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các lĩnh vực liên quan đảm bảo đủ để đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên.

Ngoài ra, giảng viên và sinh viên có thể tìm kiếm thông tin, tài liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học thông qua hệ thống mạng nội bộ của trường và mạng Internet.

-  Cơ sở thực hành thực tập

         Nhà trường có đầy đủ các phòng thí nghiệm, dụng cụ, máy móc, hoá chất cần thiết đáp ứng được các bài thực hành thí nghiệm của các học phần giảng dạy và các đề tài nghiên cứu của giáo viên và sinh viên.

         Liên kết đào tạo với các trang trại ngoài trường, là địa bàn cho sinh viên thực tập giáo trình và thực tập tốt nghiệp.           

- Hệ thống tư liệu, thư viện, mạng Internet

Trung tâm thông tin tư liệu-thư viện của trường ĐH Hồng Đức có đầy đủ danh mục các loại sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các lĩnh vực liên quan đảm bảo đủ để đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên.

Ngoài ra, giảng viên và sinh viên có thể tìm kiếm thông tin, tài liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học thông qua hệ thống mạng nội bộ của trường và mạng Internet.

-  Cơ sở thực hành thực tập

         Nhà trường có đầy đủ các phòng thí nghiệm, dụng cụ, máy móc, hoá chất cần thiết đáp ứng được các bài thực hành thí nghiệm của các học phần giảng dạy và các đề tài nghiên cứu của giáo viên và sinh viên.

         Liên kết đào tạo với các trang trại ngoài trường, là địa bàn cho sinh viên thực tập giáo trình và thực tập tốt nghiệp.            

III

Đội ngũ giáo viên

TS: 4; ThS: 17; Kỹ sư: 6

TS: 4; ThS: 18; Kỹ sư: 6

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học

 

       Có giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập của các lớp học. GVCN&CVHT có nhiệm vụ quản lý lớp, tư vấn phương pháp học tập và xây dựng kế hoạch học tập hàng năm cho mỗi sinh viên.

         Sinh viên được tham gia các hoạt động xã hội như: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Sinh viên tình nguyện, các Câu lạc bộ…

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

Người học cần có:

     -  Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao.

     - Thái độ làm việc nghiêm túc, có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và công tác.

       - Thái độ giao tiếp lịch sự, có ý thức xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

Người học cần có:

     -  Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao.

     - Thái độ làm việc nghiêm túc, có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và công tác.

       - Thái độ giao tiếp lịch sự, có ý thức xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

        Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo; có năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học, có khả năng sáng tạo, phát hiện và tự giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo và có thể giữ các cương vị cán bộ chủ chốt về mặt chính quyền, kỹ thuật trưởng hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học trong các cơ sở quản lý và sản xuất nông nghiệp.

 

    Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

1.Về kiến thức

    - Áp dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống thực tế và nghề nghiệp của bản thân.

   - Có kiến thức khoa học về những cây trồng có giá trị kinh tế cao.

   - Thực hiện được kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trừ dịch bệnh; bảo vệ môi trường. Có kiến thức để vận dụng vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho các đối tượng cây trồng;

    - Kiến thức về công tác khuyến nông, kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm cây trồng, Kinh tế và quản trị kinh doanh trong nông nghiệp.

     - Học chuyển đổi ngành nghề, học sau đại học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông học.

  2. Về kỹ năng

     - Lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp;

     - Tổ chức hoạt động, hoạch định các chính sách chiến lược sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

     - Giải quyết và tư vấn các vấn đề chuyên môn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh nông nghiệp;

     - Có kỹ năng chọn lọc và nhân giống cây trồng, sử dụng các loại giống, phân bón và xây dựng quy trình canh tác, kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch các đối tượng cây trồng; tổ chức thực hiện công tác phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả.

    - Khai thác các trang thiết bị phòng thí nghiệm trong nghiên cứu nhân giống và chẩn đoán bệnh như: PCR, ELISA, kính hiển vi...

  3. Về ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC.  

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp.

        Cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc vÒ lÜnh vùc trång trät vµ c¸c ngµnh liªn quan nh»m trang bÞ cho ng­êi häc cã tr×nh ®é häc vÊn v÷ng vµng, thuÇn thôc nghÒ nghiÖp, cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô thùc tiÔn trong lÜnh vùc chuyªn m«n ngµnh trång trät, biÕt khai th¸c cã hiÖu qu¶ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cña vïng, gãp phÇn thiÕt thùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n.

 

 Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

     - Làm việc tại các cơ quan quản lý về nông nghiệp các cấp như: phòng nông nghiệp huyện, sở nông nghiệp, trạm khuyến nông, trạm thú y;

      - Làm việc tại các đơn vị sản xuất kinh doanh chăn nuôi - thú y như: các trại chăn nuôi, các công ty sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thức ăn gia súc;

      - Làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý về khoa học;

      - Giảng dạy chuyên môn về chăn nuôi thú y trong các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học;

          - Tự học tập bồi dưỡng để chuyển đổi ngành nghề theo nhu cầu; học sau đại học chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39096289