Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chứng nhận kiểm định chất lượng trường Đại học Hồng Đức
Chứng nhận kiểm định chất lượng trường Đại học Hồng Đức
Chứng nhận kiểm định CTĐT ngành Sư phạm Tiếng Anh
Chứng nhận kiểm định CTĐT ngành Sư phạm Tiếng Anh
Chứng nhận kiểm định CTĐT ngành Giáo dục tiểu học
Chứng nhận kiểm định CTĐT ngành Giáo dục tiểu học
CB
CB
Play/Pause
Văn Bản ĐBCL

GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: SƯ PHẠM TOÁN, SƯ PHẠM NGỮ VĂN, SƯ PHẠM LỊCH SỬ, QUẢN TRỊ KINH DOANH

Nhằm thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Toán, sư phạm Ngữ văn, sư phạm Lịch sử, Quản trị kinh doanh, nay Trường Đại học Hồng Đức công bố công khai dự thảo báo cáo tự đánh giá đến các bên liên quan trong phạm vi đơn vị Trường Đại học Hồng Đức Việc công khai dự thảo báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía bên liên quan để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng.

Thông tin hoạt động