Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu chung
Phòng ĐBCL&KT có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu về kiểm định chất lượng trường. Đề xuất và kiến nghị để làm cơ sở giúp Ban Giám hiệu cải tiến chất lượng giáo dục và chất lượng các hoạt động của nhà trường.
1
Các tin khác