Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ba công khai
Ba công khai năm học 2019 - 2020
Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân được quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2019 của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Hồng Đức báo cáo kết quả thực hiện công khai năm học 2016-2017 và Kế hoạch triển khai quy chế công khai năm học 2017-2018
1
Các tin khác