Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kết quả đánh giá
Tiếp tục triển khai kế hoạch khắc phục các lỗi được phát hiện trong quá trình đánh giá ngoài để nhà trường sớm được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ngày 30/9/2013 Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức đã ký ban hành Thông báo số 145 về kết quả đánh giá ngoài
1
Các tin khác