Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Văn bản Khảo thí
Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo
Danh mục hình thức thi kết thúc học phần toàn trường áp dụng từ năm học 2019-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 868/QĐ-ĐHHĐ ngày 05/6/2019)
QĐ số 395/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/4/2020 về việc tổ chức thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Hồng Đức có hiệu lực từ năm học 2020-2021
Qui định tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài
Ngày 03/4/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đã ban hành qui định về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại trường đại học Hồng Đức thay thế cho các Quyết định 3226/QĐ-ĐHHĐ và 3227/QĐ-ĐHHĐ có hiệu lực từ năm học 2019-2020
1
Các tin khác