Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch công tác khảo thí
Căn cứ Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Hồng Đức ban hành kèm theo Quyết định số 395/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/4/2020; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021, số lượng học phần triển khai trong năm học 2020-2021, Nhà trường triển khai kế hoạch xây dựng (làm mới, chỉnh sửa bổ sung) ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần năm học 2020-2021 như sau:
Thực hiện kế hoạch số 176/KH-ĐHHĐ ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019, Nhà trường xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo với các nội dung sau:
1
Các tin khác