Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cơ cấu tổ chức
- Tiến trình thành lập phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí: Phòng Kiểm định chất lượng & Thanh tra giáo dục được thành lập theo Quyết định số 457/QĐ/ĐHHĐ ngày 27/6/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức. Ngày 16/4/2008 thành lập phòng Thanh tra (trên cơ sở tách Phòng Kiểm định chất lượng & Thanh tra giáo dục - Quyết định số 158/QĐ-ĐHHĐ). Ngày 16/4/2008 phòng KĐCL&TTGD đổi tên thành phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí (Quyết định 356/QĐ-ĐHHĐ).
1
Các tin khác