Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Sinh học

Cập nhật lúc: 10:16 SA ngày 26/04/2013

 

TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Đại học

Cao đẳng

1

Điều kiện tuyển sinh

Đảm bảo theo Quy định

Đảm bảo theo Quy định

2

Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học

Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.

Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.

3

Đội ngũ giảng viên

2 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ (7 GV đang tham gia NCS), 2 cử nhân.

2 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ (7 GV đang tham gia NCS), 2 cử nhân.

4

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Đầy đủ, đảm bảo

Đầy đủ, đảm bảo

5

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong mẫu mực của nhà giáo, hòa nhập và gắn bó với tập thể, cộng đồng.

- Có phương pháp làm việc khoa học, thường xuyên phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong Sinh học và dạy học Sinh học, đúc kết các kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, thường xuyên cập nhật các thông tin khoa học Sinh học để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu Sinh học.

- Tham gia các hoạt động chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển Nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

- Cã phong c¸ch lµm viÖc vµ ph­¬ng ph¸p t­ duy khoa häc, cã kh¶ n¨ng vµ thãi quen lµm viÖc ®éc lËp, t­ duy linh ho¹t, s¸ng t¹o phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ gi¶ng d¹y cña tr­êng phæ th«ng ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi. Cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ ®æi míi néi dung, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y vµ häc, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc ë phæ th«ng, cã ®ñ n¨ng lùc øng dông c«ng nhÖ th«ng tin, sö dông c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i trong d¹y häc vµ nghiªn cøu nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc.

-Cã kü n¨ng nghiªn cøu, thùc hµnh thÝ nghiÖm, øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt, ®êi sèng.

 

 

6

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Mục tiêu về kiến thức

- Có đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy thành thạo môn Sinh học ở trường trung học (THPT, THCS) THCN, cao đẳng, đại học và có đủ năng lực học tập ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ). Có đủ các kiến thức để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học, giáo dục bằng con đường tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học. Biết xây dựng các giả thuyết khoa học, soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục phổ thông. Có kiến thức tin học, đủ năng lực sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giờ dạy và trong nghiên cứu khoa học.

- Có năng lực tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục ở các trường trung học và cao đẳng, đại học. Có khả năng vận dụng những kiến thức khoa học đã được đào tạo để tích hợp giáo dục dân số, môi trường, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác vào nội dung bài học Sinh học, đáp ứng mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho cho học sinh phổ thông.

- Bước đầu có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu các tài liệu tham khảo chuyên ngành.

Mục tiêu về kỹ năng

- Có kỹ năng thực hành, thí nghiệm, ứng dụng các thành tựu khoa học trong thực tiễn sản xuất, đời sống và dạy cho học sinh học những điều đó.

- Có các kỹ năng dạy học như kỹ năng phân tích bài giảng, soạn giáo án, tổ chức thực hiện giờ dạy trên lớp và ngoài giờ học, đổi mới phương pháp dạy và học.

- Có kỹ năng nghiên cứu khoa học

-Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập; khả năng tự học, tự nghiên cứu khoa học; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.

Trình độ ngoại ngữ cần đạt:

Tương đương 400 điểm TOEIC

Mục tiêu về kiến thức

- Cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô ®¶m b¶o d¹y tèt m«n Sinh häc vµ h­íng dÉn thùc hµnh, thÝ nghiÖm c¸c m«n khoa häc tù nhiªn ë bËc THCS, THPT. BiÕt ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n¶y sinh trong thùc tiÔn d¹y häc, gi¸o dôc b»ng con ®­êng tæng kÕt kinh nghiÖm.

- HiÓu biÕt vµ ¸p dông c¸c kiÕn thøc vÒ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc, gi¸o dôc, khoa häc ®· ®­îc ®µo t¹o ®Ó tÝch hîp gi¸o dôc d©n sè, m«i tr­êng, søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn, phßng chèng HIV/AIDS vµo néi dung bµi häc sinh häc.

Mục tiêu về kỹ năng

- Cã phong c¸ch lµm viÖc vµ ph­¬ng ph¸p t­ duy khoa häc, cã kh¶ n¨ng vµ thãi quen lµm viÖc ®éc lËp, t­ duy linh ho¹t, s¸ng t¹o phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ gi¶ng d¹y cña tr­êng phæ th«ng ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi. Cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ ®æi míi néi dung, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y vµ häc, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc ë phæ th«ng, cã ®ñ n¨ng lùc øng dông c«ng nhÖ th«ng tin, sö dông c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i trong d¹y häc vµ nghiªn cøu nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc.

-Cã kü n¨ng nghiªn cøu, thùc hµnh thÝ nghiÖm, øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt, ®êi sèng.

Trình độ ngoại ngữ cần đạt:

Tương đương 350 điểm TOEIC

 

7

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

- Dạy học môn Sinh học trong các trường trung học (THPT, THCS),

- Giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực Sinh học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cao đẳng, đại học.

- Cán bộ nghiên cứu tại các Trung tâm nghiên cứu khoa học và Viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, Môi trường.

- Làm việc tại các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

- Học văn bằng hai một số ngành thích hợp.

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

- Dạy học môn Sinh học trong các trường THCS.

- Cán bộ tại các phòng, ban, xã, phường…có liên quan Sinh học, Sinh thái học, Môi trường.

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Đại học và cao hơn.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39179995