Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hướng tới 20 năm thành lập Trường Đại học Hồng Đức
Hướng tới 20 năm thành lập Trường Đại học Hồng Đức
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
Đại họi chi bộ
Đại họi chi bộ
Ảnh cán bộ phòng
Ảnh cán bộ phòng
Play/Pause
Tin hoạt động

Kế hoạch Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016– 2017

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm hoc 2016-2017, Hiệu trưởng đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-ĐHHĐ về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017.