Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Công văn BHYT V/v tham gia BHYT bắt buộc đối với HSSV năm 2020
Cập nhật lúc: 09:43 AM ngày 13/05/2020

          ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỈNH THANH HÓA                                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

           Số:        /ĐHHĐ- YT                                 Thanh Hóa, ngày      tháng 5 năm 2020.

 V/v tham gia BHYT bắt buộc đối với HSSV.

       

                        Kính gửi: Các trưởng khoa quản lý đào tạo.           

    

          Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế, theo khoản 1, điều 57 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ về mức phạt đối với người không tham gia Bảo hiểm Y tế.

Căn cứ vào kết quả HSSV tham gia BHYT tại trường tính đến ngày 11/5/2020

Nhà trường chỉ đạt 58% HSSV tham gia BHYT. Đề nghị các trưởng khoa triển khai công tác BHYT bắt buộc đối với sinh viên như sau:

Hiện tại sinh viên trong trường đã đồng loạt hết hạn BHYT vào 31/12/2019.

Nhà trường triển khai công tác BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm 2020, mức thu tiền BHYT 6 tháng còn lại trong năm 2020 cụ thể sau:

1.490.000đ x 4.5% x 70% x 06 tháng = 281.610đ.

(hạn thẻ từ 01/7/2020 đến 31/12/2020).

Thời gian hoàn thành: trước ngày 25/5/2020;

Đối với sinh viên đã tham gia BHYT tại địa phương thì nộp bản photo BHYT (không công chứng) về Trạm Y tế trước ngày 25/5/2020 để Trạm Y tế kịp thời làm báo cáo.

Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng Khoa chỉ đạo Trợ lý sinh viên của khoa mình thu tiền, lập danh sách sinh viên tham gia BHYT theo lớp (có mẫu kèm theo) và nộp về Trạm Y tế;

 Trạm Y tế có trách nhiệm rà soát và lập danh sách để phát hành thẻ kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên (liên hệ đ/c Đoàn Thị Thư- SĐT: 0943.076.446 hoặc Vũ Thị Hoa Lý- SĐT: 0913.386.398).

Nhà trường căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức trong tháng và năm học. Hiệu trưởng yêu cầu các trưởng khoa nghiêm túc thực hiện./.                                       

 

Nơi nhận:                                                                                       KT HIỆU TRƯỞNG

   - Như trên;                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   - Lưu VT, YT.

 

 

 

 

 

                                                                              Lê Hoằng Bá Huyền

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỈNH THANH HÓA                                  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

           Số:        /ĐHHĐ- YT                           Thanh Hóa, ngày      tháng  12  năm 2017.

     V/v thực hiện chỉ tiêu 100% BHYT

             đối với  HSSV năm 2018.

.

                        Kính gửi:    Các trưởng khoa quản lý đào tạo.           

    

Căn cứ Công văn 127/TB-BHXH ngày 07/6/2017 của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2017.

Căn cứ Công văn 2520/UBND- BHXH ngày 10/07/2017 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Thanh Hóa về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2017- 2018;

Thực hiện công văn số 4122/BGDĐT- GDTC ngày 08/9/2017 về việc thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Để đạt được chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trước tháng 01 năm 2018 theo công văn số 4122/BGDĐT- GDTC ngày 08/9/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức yêu cầu các Khoa liên quan đôn đốc, nhắc nhở sinh viên chưa tham gia BHYT của khoa mình biết và thực hiện (đối với sinh viên K19, K18, K17) nhanh chóng lập danh sách theo lớp, nạp tiền BHYT về Trạm y tế trước ngày 25/12/2017 (qua đ/c Vũ Thị Hoa Lý; Điện thoại: 0915.196.699; 0913.386.398). Mức thu cụ thể sau:

1. Học sinh, sinh viên K18, K19, K38 tham gia BHYT tại nhà trường đóng theo mức 4.5 % mức lương cơ sở, được nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV còn phải đóng 70% mệnh giá thẻ, mức đóng 01 năm là:

1.300.000 đồng x 4.5 % x 70% x 12 tháng = 491.400đồng / HSSV/ năm

(Bốn trăm chín mươi mốt nghìn bốn trăm đồng).

2. Học sinh, sinh viên K17, K37, K30 tham gia BHYT tại nhà trường đóng theo mức 4.5 % mức lương cơ sở, được nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV còn phải đóng 70% mệnh giá thẻ, mức đóng đến thời điểm ra trường là:

  1.300.000 đồng  x 4.5 % x 70%  x số tháng (tính đến thời điểm ra trường).

Trạm y tế có trách nhiệm rà soát và lập danh sách để phát hành thẻ kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho HSSV. Sau ngày 25/12/2017 HSSV của các khoa vẫn chưa đạt 100% số HSSV tham gia BHYT thì Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Nhà trường./.                                       

 

  Nơi nhận:                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

 - Như trên;                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 - Ban Giám hiệu (để báo cáo);

 - Lưu VT, YT.

 

 

                                                                                         Hoàng Nam

 

 

 

                                                                  

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing