Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo kiểm tra sức khỏe định kỳ cho VS năm học 2019-2020
Cập nhật lúc: 09:32 AM ngày 22/05/2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64 /TB-ĐHHĐ

Thanh Hóa,  ngày 21 tháng  5  năm 2020

  

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho SV năm học 2019- 2020

 
 

 

 

          Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ - BGĐT ngày 24/5/2007 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

          Căn cứ Quyết định số 945/QĐ - ĐHHĐ ngày 19/10/2007 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong trường Đại học Hồng Đức;

          Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT – BGDĐT ngày 05/4/2016 ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy.

          Trường Đại học Hồng Đức tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 và SV cuối khoá đối với tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường để cập nhật tình hình sức khoẻ của sinh viên vào hồ sơ sức khoẻ SV theo quy định của Bộ GD &ĐT.

          1. Thời gian kiểm tra sức khoẻ: (Có lịch cụ thể kèm theo)

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút.

 (Không kiểm tra sức khỏe vào thứ 7, chủ  nhật)

2. Địa điểm kiểm tra sức khoẻ:

 Khoa GD Mần Non và GD Tiểu học khám tại phòng 103, 104 Nhà B1 cơ sở II Trường Đại Học Hồng Đức.

Tất cả HSSV hệ chính quy Nhà trường tổ chức kiểm tra sức khoẻ tại Trạm Y tế Nhà N2, cơ sở chính Trường Đại Học Hồng Đức

3. Lệ phí hỗ trợ công tác khám: 10.000đ/HSSV (do sinh viên đóng góp).

Nhận được thông báo này Hiệu trưởng yêu cầu các khoa triển khai kế hoạch và lịch kiểm tra sức khoẻ cho các lớp biết để thực hiện theo nội dung thông báo. Trạm Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sức khoẻ cho sinh viên theo quy định của Thông tư số 10/2016/TT – BGDĐT ngày 05/4/2016 ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa; đào tạo;

- Lưu: VT, YT.

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Hoằng Bá Huyền

 

 

 

 

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2019- 2020

           

I. KHOA SƯ PHẠM MẦM NON + KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC.

        Từ ngày 25/5 đến 29/5/2020: Toàn bộ HSSV hệ chính quy năm 2, năm 3 của khoa GDMN và khoa GDTH.

       Riêng K19 GDMN, K39 GDMN, K19 GDTH, K39 GDTH khám vào ngày 29/6 và 30/06/2020.

 

II. KHOA KINH TẾ- QTKD

       Từ ngày 01/6, 2/6, 3/6: Toàn bộ HSSV hệ chính quy năm 2, năm 3, năm 4 của khoa KT-QTKD.

 

III. Các khoa còn lại

       Từ ngày 04/6, 5/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6/2020: Toàn bộ HSSV hệ chính quy năm 2, năm 3.

       Riêng K19, K39 khám vào ngày 01/7,02/7/2020.

 

      * Lưu ý: 

 Từ ngày 15/6 đến 26/6 Trạm y tế tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho những lớp còn lại chưa khám theo lịch . Nếu lớp nào không bố trí  kiểm tra sức khỏe đúng theo lịch của nhà trường lớp trưởng liên hệ trực tiếp với PT Trạm Y tế đăng ký lịch cụ thể . ĐT liên lạc: 0979.290.938 hoặc 0911.556.938 ./.

 

           

 

PT.TRẠM Y TẾ

 

( Đã ký)

 

 

 

 

 

Mai Thị Thùy

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

             

                                                                            

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing