Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo về việc kiểm tra sức khỏe đầu vào đối với thí sinh trúng tuyển nhập học 2020
Cập nhật lúc: 09:17 AM ngày 21/09/2020

        UỶ BAN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỈNH THANH HOÁ                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

 

        Số: 178/TB - ĐHHĐ                     Thanh Hoá, ngày 18  tháng 9  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra sức khoẻ đối với thí sinh trúng tuyển

 nhập học hệ chính quy năm 2020

 
 

 

 

          Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT- BGDĐT ngày 05/4/2016 ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ - BGDĐT ngày 24/5/2007 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các học viên, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

          Căn cứ Quyết định số 945/QĐ – ĐHHĐ ngày 19/10/2007  ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong  trường Đại học Hồng Đức         Trường Đại học Hồng Đức tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho thí sinh trúng tuyển nhập học hệ chính quy năm 2020 tại Trạm Y tế (có lịch kiểm tra sức khỏe kèm theo);

          1. Thời gian kiểm tra sức khỏe:

          + Buối sáng: Từ 7giờ 30 phút – 11 giờ;

          + Buổi chiều: Từ 13giờ 30 phút - 17 giờ 00 phút.

           Từ 17h00 phút Trạm Y tế tổng hợp kết quả khám trong ngày.

          2.Địa điểm: phòng 105- 108 Nhà N2 Trạm Y tế Nhà trường.

Nhận được thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu các khoa thông báo địa điểm, lịch kiểm tra sức khỏe đến các sinh viên khoa mình để thực hiện theo nội dung thông báo./.

 

Nơi nhận:  

- Các Khoa;                                                                     

- Lưu VT, TYT.

 

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Lê Hoằng Bá Huyền

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

       UỶ BAN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỈNH THANH HOÁ                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

 

                                                                 Thanh Hoá, ngày 18  tháng 9  năm 2020

 

 

LÞch kiÓm tra søc kháe

Cho thÝ sinh tróng tuyÓn nhËp học hệ chính quy năm 2020.

(Ban hành kèm theo Th«ng b¸o sè: 178/TB- §HH§ ngày 18/9/2020)

 

Ngµy th¸ng

Khoa, Ngµnh tuyÓn sinh

Ghi chó

21/9/2020

Khoa GDMN, Khoa Tiểu Học, Khoa GD Thể Chất, Khoa CNTT-TT.

   Buổi chiều

22/9/2020

Khoa Tự Nhiên, Khoa Xã Hội, Khoa KTCN.

Buổi chiều

23/9/2020

Khoa QTKD.

Buổi chiều

24/9/2020

Khoa Ngoại Ngữ, Khoa Luật, Khoa Nông Lâm.

Buổi chiều

25/9/2020

Khám cho những sinh viên chưa khám theo lịch.

Buổi chiều

Từ 02/10 - 30/10/2020

Khám cho sinh viên tất cả các khoa nhập học đợt 2.

Không khám vào ngày thứ 7, chủ nhật.

 

+ Thêi gian kiÓm tra søc khoÎ

- Buæi s¸ng:    Tõ 7 giê ®Õn 11 giê 30

- Buæi chiÒu: Tõ 13 giê 30 ®Õn 17 giê.

+ §Þa ®iÓm kiÓm tra søc khoÎ:

          phòng 105- 108 Nhà N2 Trạm Y tế Nhà trường

                                              

 

PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

 

(Đã ký)

 

 

Mai Thị Thùy

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing