Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Trạm Y tế xin phát hành lại công văn số 166/TB-ĐHHĐ ngày 4/9/2020
Cập nhật lúc: 09:53 AM ngày 01/12/2020
Hiện tại, thẻ BHYT của sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 đồng loạt hết hạn vào 31/12/2020, vậy kính đề nghị trưởng, quản sinh các khoa đôn đốc nhắc nhở sinh viên khoa mình biết và thực hiện khẩn trương nộp tiền BHYT để kịp thời gia hạn thẻ vào ngày 1/1/2020.

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TỈNH THANH HÓA                                                                         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 Số:  166/TB-ĐHHĐ                                                                                                     Thanh Hóa, ngày 04 tháng 9 năm2020

 

THÔNG BÁO

V/v tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên trường Đại học Hồng Đức

năm học 2020-2021.

 

          Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ban hành ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạotại Công văn3833/BGDĐT- GDTC ban hành ngày 23/8/2019 về việc tổ chức thực hiện Bảo hiểm Y tế (BHYT) học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT, đề nghị các trường chủ động triển khai thực hiện BHYT với yêu cầu đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT bắt buộc theo đúng Luật BHYT;

Căn cứ Công văn 1061/BHXH-QL của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa  ban hành ngày 21/08/2020 về việc triển khai thực hiện công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021;

Nhà trường thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên trong năm học 2020-2021 với nội dung như sau:

          1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đang học tại tại trường Đại học Hồng Đức (bao gồm tân sinh viên năm 2020) chưa tham gia BHYT là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYTbắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế.

          2. Nội dung và mức thu BHYT bắt buộc:

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Mức thu

Thời gian có giá trị sử dụng

Thời gian thu

Thời gian phát thẻ

Đối tượng 1:

 Tân sinh viên Khóa 2020

704.025đ

(15 tháng)

Từ ngày

01/10/2020

Đến ngày

31/12/2021

Từ ngày

18/09/2020

Đến ngày

25/09/2020

Dự kiến ngày 15/10/2020

Đối tượng 2:

Sinh viên đang học tại trường Đại học Hồng Đức

563.220đ

(12 tháng)

Từ ngày

01/01/2021

Đến ngày

31/12/2021

Từ ngày

01/09/2020

Đến ngày

15/12/2020

Dự kiến ngày 15/01/2021

Đối tượng 3:

Sinh viên năm cuốiđang học tại trường Đại học Hồng Đức

46.925đ/tháng x số tháng (số tháng tính đến thời điểm ra trường)

Từ ngày

01/01/2021

Đến thời điểm ra trường.

Từ ngày

01/09/2020

Đến ngày

15/12/2020

Dự kiến ngày 15/01/2021

       - Tân sinh viên Khóa 2020 có BHYT theo các nhóm đối tượng khác (thẻ BHYT theo hộ gia đình, hộ nghèo, con thương binh liệt sĩ…) phải nộp bản photo (không công chứng) gửi về Trạm Y tế chậm nhất đến hết ngày 15/10/2020.

 

3. Địa điểm thu tiền BHYT và BHYT photo:

- Trạm Y tế cơ sở chính, Phòng 108, Nhà N2, kí túc xá. (gặp cô Hoa Lý, số điện thoại: 0913.386.398).

*Lưu ý:

- Những trường hợp không tham gia hoặc đóng trễ BHYT là vi phạm quy định của Nhà trường sẽ bị xử lý theo quy định.

- Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, Phòng Công tác sinh viên, Trạm Y tế là đơn vị tiếp nhận thông tin, yêu cầu của sinh viên, phụ huynh và giải quyết theo quy định của Luật BHYT, quy định của Nhà trường.

Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng Khoa chỉ đạo, đôn đốc Trợ lý sinh viên, cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp theo dõi và triển khai đến toàn thể sinh viên trong lớp về việc tham gia BHYT theo nội dung thông báo.

Mọi thắc mắc, hỗ trợ vui lòngliên hệ Trạm Y tế nhà trường (Nhà N2- 565 quang trung 3, Phường Đông vệ, Thành Phố Thanh hoá) Cô Hoa Lý(SĐT: 0913.386.398) hoặc cô Mai Thùy (SĐT: 0911556938) để được hướng dẫn.

Nhà trường căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức trong tháng và năm học. Hiệu trưởng yêu cầu các trưởng khoa nghiêm túc triển khai./.               

 

                      

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng và các PHT (để chỉ đạo);

- Trưởng các đơn vị (để phối hợp thực hiện);

- Sinh viên các khoa (để thực hiện);

- Lưu VT, YT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Hoằng Bá Huyền

 

 

 

                                                                                   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing