Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Báo cáo iso tháng 11 và kế hoạch iso tháng 12 năm 2020
Cập nhật lúc: 09:06 AM ngày 04/12/2020

 

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRẠM Y TẾ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/ BC-ISO

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 11 năm 2020   

 

 

BÁO CÁO QMS ISO 9001:2015

Kết quả thực hiện tháng 11/2020 và Kế hoạch tháng 12/2020

 
 

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG THÁNG 11/2020

 

TT

Nội dung công việc đáp ứng

mục tiêu chất lượng của đơn vị

Tự đánh giá mức

độ hoàn thành

Hồ sơ MC

(KQ thực hiện)

1

Thực hiện trực chuyên môn 24/24 giờ tại Trạm Y tế theo qui định của Nhà trường.

 

Thực hiện đúng qui định

Lịch phân trực hàng ngày

2

 

100% người học, cán bộ viên chức và hợp đồng lao động trong toàn trường đến Trạm Y tế đều được tư vấn về sức khoẻ.

 

Thực hiện tốt

Sổ cập nhật hàng ngày

100% HSSV, cán bộ viên chức và hợp đồng lao động trong toàn trường được  sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế.

 

Được sơ cấp cứu, cấp phát thuốc đúng người đúng bệnh, kịp thời

- Sổ cập nhật  hàng ngày

- Phiếu cấp thuốc

3

 

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện vệ sinh môi trường tại các phòng làm việc, giảng đường, khu KTX, bếp ăn; Đảm bảo VSATTP tại các bếp ăn tập thể của Nhà trường.

 

Thực hiện tốt

Biên bản VSMT theo tuần.

Đánh giá công tác vệ sinh môi trường của các đơn vị trong toàn trường 01 lần/tháng.

Thực hiện tốt

 Báo cáo kết quả  đánh  giá xếp loại việc thực hiện vệ sinh môi trường 01 lần/ tháng.

4

Duy trì công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong Nhà trường.

Thực hiện tốt

 

 5

Tổ chức thực hiện công tác tổng kết số lượng HSSV khám sức khỏe đầu vào học năm 2020 theo quy định của bộ Giáo dục và đào tạo

Thực hiện tốt

- Kế hoạch kiểm tra sức khỏe đầu vào.

 

 

 

 

 

II. KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

 

TT

Nội dung công việc đáp ứng

mục tiêu chất lượng của đơn vị

Thời gian

thực hiện

Dự kiến

kết quả

1

Thực hiện trực chuyên môn 24/24giờ tại Trạm Y tế theo quy định của Nhà trường.

                                     

Trong tháng 12

Thực hiện tốt

2

 

100% người học, cán bộ viên chức và hợp đồng lao động trong toàn trường đến Trạm Y tế đều được tư vấn về sức khoẻ.

 

Trong tháng 12

Thực hiện tốt

100% HSSV, cán bộ viên chức và hợp đồng lao động trong toàn trường được  sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế.

 

Trong tháng 12

Được sơ cấp cứu, cấp phát thuốc đúng người đúng bệnh, kịp thời

3

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện vệ sinh môi trường tại các phòng làm việc, giảng đường, khu KTX, bếp ăn; Đảm bảo VSATTP tại các bếp ăn tập thể của Nhà trường.

 

Trong tháng 12

Thực hiện tốt

Đánh giá công tác vệ sinh môi trường của các đơn vị trong toàn trường 01 lần/tháng.

 

Trong tháng 12

Thực hiện tốt

 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT        

                       

     

Nơi nhận:

- Ban ISO trường;        

- Lưu: ISO đơn vị.

 

TRƯỞNG BAN ISO ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Mai Thị Thùy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing