Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV năm học 2015- 2016.
Cập nhật lúc: 03:26 PM ngày 18/01/2016

          ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỈNH THANH HÓA                                         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 
 

 

 

           Số:        /ĐHHĐ- YT                                   Thanh Hóa, ngày      tháng  12  năm 2015.

V/v  tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT

        HSSV năm học 2015- 2016.

    

      

Kính gửi: Các trưởng khoa quản lý đào tạo.           

    

Hiệu trưởng Nhà trường đã có văn bản số 47/ĐHHĐ- YT ngày 31/8/2015 về việc thực hiện Bảo hiểm y tế đối với HSSV năm học 2015- 2016, theo đó yêu cầu 100% sinh viên phải thực hiện bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế, nhưng đến ngày 15/12/2015 số sinh viên tham gia bảo hiểm y tế mới có như sau:

 

STT

Khoa

Tổng số HSSV năm 2, 3, 4

Đã tham gia BHYT tại trường và địa phương

HSSV chưa tham gia BHYT

Tỷ lệ tham gia BHYT

1

Khoa Tự nhiên

606

491

115

81%

2

Khoa Xã hội

1012

498

514

49%

3

Khoa Ngoại ngữ

290

93

197

32%

4

Khoa GD Tiểu học

456

256

200

56%

5

Khoa GD Mầm non

1525

774

751

51%

6

Khoa Tâm lý- GD

74

59

15

80%

7

Khoa KT- CN

293

140

153

48%

8

Khoa CNTT&TT

151

90

61

60%

9

Khoa NLNN

337

207

130

61%

10

Khoa  KT- QTKD

1337

1162

175

87%

11

Sinh viên năm thứ nhất toàn trường

2282

2282

0

100%

 

Tổng

8363

6050

2311

72%

 

Thực hiện Công văn 4463/UBND- BHXH ngày 09/12/2015 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Thanh Hóa về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2015- 2016, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các khoa quản lý đào tạo triển khai và yêu cầu 100% sinh viên phải tham gia bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế.  

Trưởng khoa đào tạo (thông qua Trợ lý công tác HSSV) thông báo cho toàn thể HSSV chưa tham gia BHYT của khoa mình, lập danh sách nạp bảo hiểm y tế theo lớp, thu tiền BHYT nộp về Trạm y tế trước ngày 25/12/2015 (qua đ/c Vũ Thị Hoa Lý; Điện thoại: 0915.196.699; 0913.386.398).

Trạm y tế có trách nhiệm rà soát và lập dánh sách để phát hành thẻ kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho HSSV. Nếu sau ngày 25/12/2015 HSSV của các khoa vẫn chưa đạt 100% số HSSV tham gia BHYT, Trưởng khoa quản lý đào tạo phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường./.                                       

 

  Nơi nhận:                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

 - Như trên;                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 - Ban Giám hiệu (để báo cáo);

 - Lưu VT, TYT.

 

 

 

 

                                                                                      Hoàng Văn Thi

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing