Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
V/v hướng dẫn mức thu BHYTđối với HSSV và đề nghị thu thẻ BHYT photo còn hạn sử dụng đến 31/12/2016
Cập nhật lúc: 09:03 PM ngày 06/03/2017

       U BAN NHÂN DÂN                    CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

       TỈNH THANH HOÁ                                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 
 

 

 

 Số:       /ĐHHĐ- TYT                               Thanh Hoá, ngày        tháng  08 năm 2016

V/v hướng dẫn mức thu BHYTđối với

HSSV và đề nghị thu thẻ BHYT photo

còn hạn sử dụng đến 31/12/2016.

.

    

 

                        Kính gửi:    Các trưởng khoa quản lý đào tạo.           

    

Căn cứ vào công văn 167/BHXH- CST ngày 20/7/2016 của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện BHYT đối với HSSV năm học 2016- 2017.

Nhà trường thông báo mức thu BHYT cụ thể như sau:

1 . HSSV tham gia BHYT tại nhà trường đóng theo mức 4.5 % mức lương cơ sở, được nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV còn phải đóng 70% mệnh giá thẻ, mức đóng 01 năm là : 1.210.000 đồng x 4.5 % x 70%x 12 tháng = 457.380đồng / HSSV

2. Đối với thí sinh trúng truyển nhập học đợt một là 14 tháng với số tiền: 533.610đ/HSSV (gia hạn thẻ từ 1/11/2016 đến 31/12/2017), nếu em nào đang có thẻ BHYT còn hạn đến 31/12/2016, thì đóng số tiền là: 457.380đ/HSSV (12 tháng) và kèm theo thẻ BHYT photo (còn hạn đến 31/12/2016).

3. Đối với sinh viên năm 2, 3, 4 Trưởng khoa quản lý đào tạo triển khai cho trợ lý công tác HSSV thông báo cho sv biết về mức thu, thu tiền và lập danh sách HSSV nộp về Trạm Y tế cơ sở chính.

4. Đối với các sinh viên thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng 100% (hộ nghèo, bảo trợ, than nhân người có công…), HSSV thuộc hộ cận nghèo được nhà nước hỗ trợ mức đóng, tham gia thẻ BHYT tại địa phương thì photo thẻ BHYT còn hạn sử dụng đến ngày 31/12/2016, lập danh sách theo lớp nạp về Trạm y tế trước ngày 01/9/2015 (qua đ/c Đoàn Thị Thư; Điện thoại: 0943.076.446).

 

  Nơi nhận:                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

 - Như trên;                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 - Ban Giám hiệu (để báo cáo);

 - Lưu VT, TYT.

 

 

 

                                                                                      Hoàng Văn Thi

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing