Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
V/v hướng dẫn mức thu BHYTđối với HSSV và đề nghị thu thẻ BHYT photo còn hạn sử dụng đến 31/12/2017
Cập nhật lúc: 09:03 PM ngày 06/03/2017

 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH THANH HÓA                                   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

             Số:        /ĐHHĐ- YT                    Thanh Hóa, ngày      tháng  2  năm 2017

     V/v hướng dẫn mức thu BHYTđối với

HSSV và đề nghị thu thẻ BHYT photo

còn hạn sử dụng đến 31/12/2017.

.

                        Kính gửi:    Các trưởng khoa quản lý đào tạo.           

    

Căn cứ vào công văn 167/BHXH- CST ngày 20/7/2016 của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện BHYT đối với HSSV năm học 2016- 2017.

Để thực hiện tốt công tác BHYT cho sinh viên năm học 2016- 2017. Ban Giám hiệu đề nghị các Ban, Khoa liên quan đôn đốc, nhắc nhở sinh viên biết và thực hiện (đối với sinh viên K18, K17, K16). Riêng sinh viên khoá K19, K38, K30 vẫn tiếp tục thu những em chưa tham gia BHYT. Mức thu cụ thể sau:

1. HSSV tham gia BHYT tại nhà trường đóng theo mức 4.5 % mức lương cơ sở, được nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV còn phải đóng 70% mệnh giá thẻ, mức đóng 01 năm là : 1.210.000 đồng x 4.5 % x 70% x 9 tháng = 343.035đồng / HSSV ( Ba trăm bốn mươi ba nghìn không trăm ba mươi lăm đồng).

§Ó thùc hiÖn c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu cho HSSV t¹i tr­êng. NhËn ®­îc th«ng b¸o nµy HiÖu tr­ëng yªu cÇu c¸c Tr­ëng khoa, c¸c phßng ban liªn quan nghiªm tóc triÓn khai ®Õn cho Trợ lý CTHSSV thông báo cho toàn thể HSSV chưa tham gia BHYT của khoa mình, nhanh chóng lập danh sách theo lớp, nạp tiền BHYT về Trạm y tế trước ngày 15/03/2017 ®óng quy ®Þnh. danh sách sinh viên lập theo mẫu và nộp tiền về Trạm y tế từ ngày 01/ 03/2017 đến ngày 15/ 04/2017  để tổng hợp làm thủ tục mua và phát hành kịp thời thẻ gia hạn thẻ vào ngày 01/04/2017 đến hết ngày 31/12/2017. Đối với sinh viên đã tham gia BHYT thuộc đối tượng khác thì phải nộp lại bản photo thẻ BHYT

Trạm y tế có trách nhiệm rà soát và lập dánh sách để phát hành thẻ kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho HSSV. Nếu sau ngày 15/04/2017 HSSV của các khoa chưa tham gia BHYT và vẫn chưa đạt 100% số HSSV tham gia BHYT thì Nhà trường sẽ có hình thức xử lý đối với các khoa có trường hợp nêu trên (qua đ/c Vũ Thị Hoa Lý; Điện thoại: 0915.196.699; 0913.386.398)./.                                       

 

 

  Nơi nhận:                                                                        KT HIỆU TRƯỞNG

   - Như trên;                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   - Lưu VT, YT.

 

 

 

                                                                                          Lê Văn Trưởng

                                                                  

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing